گزارش شماره 74

به نام خدا

گزارش شماره:74
تاریخ :12 و 98/2/13

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

جلسه روز پنجشنبه 12/2/98 ساعت9 با خواندن دعای آرامش آغاز شد،12سنت،12مفهوم وبخشی از کتابچه آبی)کمک
کردن( خوانده شد. نمایندگان حاضر 12نفر میباشد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن هیچگونه رای گیری انجام نشد
وخدمتگزاران گزارشهای خود را ارائه دادند.
جلسه روز جمعه 13/2/98ساعت 9 با خواندن دعای آرامش آغازشد،12 سنت،12مفهوم خوانده شد.
طبق حضور و غیاب در جلسه 16نماینده که 3/2آرا مساوی 11و اکثریت ساده مساوی 9رای میباشد.

گرداننده:معصومه ک
1-برگزاری جلسه طبق فرمت
ساعات پاسخگویی تلفن خدماتی 30:8الی 12 بجز روزهای تعطیل
نائب گرداننده:)سارا ک
1-شرکت در جلسه هماهنگی هیئت مدیره در دفتر مرکزی 25/1/98
2-برگزاری جلسه هماهنگی در دفتر مرکزی25/1/98
3-شرکت در جلسه قیمت گزاری نشریات در دفتر مرکزی 25/1/98
4-مراجعه به چاپ خانه برای قیمت خام نشریات به همراه دو خدمتگزارکمیته منطقه25/1/98
5-هماهنگی با مسئول نشریات جهت چاپ نشریه خدمات جهانی وخدمات محلی
6-حضور در جلسه اسکایپ بررسی قیمت نشریات3/2/98
7-شرکت در جلسه هیئت نظارت 26/1/98
8 -جلسه هماهنگی در تاریخ30/4 /98(روز یکشنبه (برگزار خواهد شد.
منشی :)زهره الف(
1-ارائه گزارش خدمتگزاران به نمایندگان
2-برگزاری جلسه هماهنگی پاسخ به سواالت عمومی غیر حضوری در تاریخ:16/12/97
3-ارسال گزارش شماره 73 و پاسخ سؤاالت شماره73 به نمایندگان
لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل
اداری درتمام جلسات بهبودی واداری رعایت شود.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 13/2/98اردیبهشت ماه*
1-کارگاه متمرکزصبح روز دوم جلسه کمیته خدماتی منطقه در مردادماه برگزار شود.)14موافق،2ممتنع
2-به دلیل داشتن فوریت زمانی به جای بررسی پیشنهادات مندرج در صورت جلسه الویت به بررسی پیشنهاداتی که در روز
اول داده شده تعلق گرفت.)16موافق
3-جلسات کمیته خدماتی منطقه در سومین پنج شنبه وجمعه ماههای وسط هر فصل )اردیبهشت،مرداد،آبان وبهمن ماه
(در تهران برگزار میشود.)13موافق،1مخالف،2ممتنع

4-اصالحیه بند 13کمیته چاپ وتوزیع نشریات :یک کمیته متشکل از مسئولین اداری وکمیته های فرعی جهت قیمت
گزاری نشریات سالی یک بار تشکیل گردد.)14موافق،2ممتنع
5-اصالحیه بند 6توضیحات اساسنامه:جلسات کمیته خدماتی منطقه با حضور نصف بعالوه یک نفر از نمایندگان استان های
موجود رسمیت پیدا می کند) در تمامی جلسات اگر نمایندگان به حد نصاب نرسیدن به مسئولین اداری حق رای داده می
شود وبعد از به حد نصاب رسیدن حق رای از مسئولین اداری سلب می شود()15موافق،1ممتنع
6-اصالحیه بند 2وظایف هیئت نظارت: نظارت برمطالب تهیه شده ی کمیته آدرسها،کمیته گرد آوری وطراحی نشریات
،خبرنامه ،کمیته اطالع رسانی وپیش نویس های ارسالی از کمیته خدمات جهانی)16موافق
7 -یک بند به اساسنامه نائب گرداننده اضافه شد: نایب گرداننده در تنظیم صورت جلسه مشارکت داشته باشد.)16موافق
8-اصالحیه تعریف اساسنامه:کمیته خدماتی منطقه ی نارانان وناراتین ایران ازنمایندگان استان های سطح منطقه ،مسئولین
اداری ،مسئولین کمیته های فرعی،مدیرعامل و ناظر ناراتین تشکیل شده است.)16موافق
9-اصالحیه هدف هیئت مدیره : تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن وتوسعه وهماهنگی وتامین خدمات به اعضاء وگروهها
وجامعه در چهار چوب 12قدم ،12سنت و12مفهوم خدماتی،تایید حقوق مدنی نارانان ،بایگانی کلیه اسناد ومدارک نارانان
وناراتین ،تجربیات وتاریخچه ،نگهداری فضای اداری،پاسخگو بودن به سازمانهای دولتی ومراکز قانونی نسبت به دارایی
ومالیات ساالنه.)16موافق
10-برگزاری همایش سراسری )14موافق،1مخالف،1ممتنع
11-درصورت جلسه اطالعیه ای مبنی بر گروه تلگرامی که در خصوص اطالع رسانی فعالیت دارد و مورد تایید کمیته
خدماتی منطقه نمبیاشد ذکر شود.)16موافق
12-در اساسنامه قسمت شرح وظایف عمومی خدمتگزاران اضافه شود ایجاد هرگونه کانال ،گروه،ایمیل وهر نوع ادرس
مجازی برای هر خدمتگزار فقط با تلفن خدماتی باید انجام شود ودر صورت نبود خدمتگزار گروه منحل شود.)16موافق
13-کمیته چاپ وتوزیع نشریات به دو قسمت کمیته چاپ وکمیته توزیع وارسال تقسیم شود.)12موافق،2مخالف،2ممتنع
14 -نایب گرداننده یک دوره دیگر خدمت اطالع رسانی را به صورت موقت انجام دهند.)15موافق،یک نماینده از پرسه رای
گیری خارج شدند
پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:
1 .تهیه سالنامه همراه با شعارهای جلسه و کارت پستال)پیشنهاددهنده: سمنان- تائید کننده: گلستان
2 .تراز خدماتی خدمتگزارانی که خدمتشان تمام میشود داده شود.)پیشنهاد دهنده: بوشهر- تائید کننده: کرمان
3 .پیشنهاد تهیه تاریخچه نارانان ایران)پیشنهاد دهنده : گیالن- تائید کننده: تهران

پیشنهادات جدیدجهت بررسی:
1.پیشنهاد براساس برگه گزارش چالش اطالعرسانی شماره یک آماده کردن یکسری برگهها جهت پیامرسانی گروهها برای
مکانها. هدف: جواب دادن به درخواست مسئولین مکان حفظ سنت یک و معرفی هرچه بیشتر گروهها در سطح جامعه و
اینکه جلسات استان من به ورود تازه وارد نیازمند میباشد.)استان اصفهان
2.لطفا وقت و زمان بیشتری را به بررسی و پاسخ به سؤاالت و مشکالت گروهها واستانها اختصاص دهید االن چند دوره است
که به خاطر ضعف در این قسمت و موکول کردن پاسخها به بعد گزارشات بار مفید ندارند.)استان تهران
3.برگزاری جلسات باز در تهران و استان ها توسط منطقه جهت اطالع رسانی نارانان.)استان کرمان
4در دفتر منشی ساعت اتمام جلسه و نام خوش آمدگو ذکر شود.)استان کرمان
5.اعزام یک سخنران در هر ماه به یک استان توسط منطقه.)استان کرمان
6.در دسترس قرار دادن ترازنامه قدم 4و8توسط نشریات. )استان کرمان
7.همکاری از استانها باهم فکری با آنها در فاصله 2ماه بین دو جلسه شورا جهت روند ثبت .)استان کرمان
8.پیشنهاداتی که در شورا ی منطقه مطرح میشود و نیاز به رای گروهها دارد دو دوره به گروهها فرصت داده شود.)استان
گلستان
9.تهیه و فروش چیپ خوش آمدگویی در نشریات بصورت آزاد باشد تا دوستان خریداری کنند و به دوستان همدرد اهدا
کنند.)استان خوزستان
10 .در صورت جلسه منطقه بصورت مکتوب از تمامی کسانی که در جلسه قبلی شورا منطقه و رای اشتباهی که گرفته شد
به خاطر غیرعلنی کردن جلسات عذرخواهی شود وچرا اعضای هیئت مدیره از جلسه اخراج شدند مگر طبق اساسنامه
خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه نمیباشند؟)استان تهران
11.برگزاری جلسه غیرعلنی از قبل در فرمت و در ابتدا یا آخر جلسه گنجانده شود)استان تهران
12.دعای جدید نارانان در پمفلت ها و یا پوستر در یک طرف آن و در طرف دیگر دعای آرامش قرار گیرد.)استان تهران
13.در اساسنامه هئیت مدیره پیشنهاد میشود که نمایندگان و علی البدل های استانها بتوانند برای فراخوان هیئت مدیره
کاندید شوند ، چه اعضای اصلی و چه بازرسان)استان تهران
14.لطفا قسمتی از سایت نارانان به جلسات تازه تاسیس اختصاص دهید تا اطالعات و زمان برگزاری جلسات به صورت
مناسبتری اطالع رسانی شود. )استان تهران
15.لطفا جهت بهبود عملکرد منطقه ایمیلهای منطقه به جای استفاده از جیمیل و ایمیل یاهو با توجه به داشتن سایت
مستقل کلیه ایمیلها به سایت نارانان ایران وصل شوند. خواهشا این پیشنهاد جز اولویتهای این کمیته بوده و در صورت
انتخاب خدمتگزار حتما این پیشنهاد لحاظ شود)استان تهران
16.لطفا نشریات را به تعداد کمتر و قیمت مناسبتر و درصد 55 %اعمال شود تا با این گرانی ها اعضا بتوانند نشریات را خریداری
کنند.)استان تهران

17.در چاپ با کیفیت )کیفیت برگه ها و شالوده برگه های کتابچه ها مناسب نیست ( و قیمت مناسب برای نشریات تجدید
نظر شود.)استان تهران
پیشنهادات معوقه
1.تنظیم اساسنامه هیات نظارت
2.بررسی دو نشریه خدماتی)راهنمای خدماتی و رفتار اخالل گرانه( جهت چاپ
3.تصمیم گیری در مورد هدیه های اهدایی از طرف خدمات جهانی )چیپ خوش آمدگویی،تیشرت وساک
4.رای گیری برای اساسنامه کمیته چاپ وکمیته توزیع
توجه: نمایندگان عزیز پیشنهادات کتبی که با اصول نارانان مغایرت دارد حذف میشود و در صورت جلسه قید
نمیگردد.
اصالحیه گزارش 73
1 .مبلغ واریزی استان مرکزی به خزانه کمیته خدماتی منطقه2000000ریال می باشد .
2 .نماینده استان قزوین در روز دوم کمیته خدماتی منطقه در تاریخ10/12/97حضور داشتند ساعت
ورود9وخروج17میباشد.
اطالعیه ها
1 .طبق مصوبه گزارش 74 بند12،
فقط کانال/گروه هایی از نظر کمیتة خدماتی منطقه تأیید میشوند که توسط خدمتگزاران و با سیمکارت خدماتی
آنها ایجاد شده باشد و توسط خود خدمتگزار مدیریت میشوند. بقیة گروهها و کانالهای تلگرامی از نظر کمیتة
خدماتی منطقه مورد تأیید نمی باشد. نام و مشخصات کانالهای رسمی نارانان ایران به طور مرتب در گزارش
کمیتة خدماتی اطالع رسانی میشود.
از آنجایی که فعأل خدمتگزار اطالع رسان نداریم، کانال/گروه فعلی اطالعرسانی توسط خدمتگزار اداره نمی شود
لذا از تمامی نمایندگان درخواست می شود تا از مسئولین کمیتههای اطالع رسانی استانها و نواحی درخواست
کنند تا این کانال/گروه را ترک نمایند.
2 .طبق کتاب راهنمای خدمات محلی )2018 ،)جلسات نارانان، ناراتین و تازه واردین با دعای آرامش آغاز میشود.
جلسات نارانان و ناراتین با هر روشی که طبق سنّتها و اصول نارانان و ناراتین میباشد )دعای آرامش و دعای
جدید(، بسته میشود، جلسات تازه واردین با دعای آرامش بسته میشود. درضمن گروهها می توانند از دعای
جدید نارانان در هر زمان که گروه خواسته باشد استفاده کنند.
10
))ای نیروی برتر مرا برای سفر به سوی صلح وآرامش هدایت کن. کمکم کن تا خواست خود را رها کرده و زندگی
ام را به مراقبت تو بسپارم.((
*لطفا نمایندگان جدید حتما فرم معرفی نماینده با امضاء یکی از مسئولین اداری استان خود را همراه داشته
باشند.*
با توجه به مصوبه گزارش شماره 74بند13کمیته چاپ وتوزیع نشریات به دو بخش جداگانه چاپ وارسال تقسیم
شد وبه دلیل این که اساسنامه مجزا رای گیری نشده است این دوره فراخوان کمیته نشریات را نخواهیم داشت.
فراخوان ها 1-مسئول کمیته اطالعرسانی 2-مسئول کمیته آدرسها و وبسایت 3-مسئول کمیته خبرنامه
4-علی البدل نماینده 5-مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 6-خزانه دار 7-گرداننده 8-کمیته
کارگاه 9-کمیته ترجمه 10-نماینده منطقه
شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:
1-9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش
کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و
توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن
راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته
مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .
وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:
1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیتهای جاری2-ارائه
گزارش مالی به خزانهدار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیتهای و اعالم تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه
گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل: بیالن مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامهریزی5-کلیه اطالعات
و منابع کمیتهها به عنوان منابعی برای اطالعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در
روز برگزاری جلسه منطقه ارائه میدهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را
همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک
جلسه منطقهی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیتها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته
فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.
جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه 17و18/5/98 در استان تهران، سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی
غربی، کوچه پاکزادنیا، سرای محله راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
***************** *****************************************
کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران: naranonaddress/me.telegram://https
https://telegram.me/addressiran :جلسات آدرس کانال
https://telegram.me/Etehadnaranon :اتحاد کانال
آدرس پست الکترونیکی کمیته خدماتی منطقهcom.yahoo@iranrs
آدرس وب سایت نارانان ایرانir.khmir.www
آدرس وب سایت جهانی نارانانorg.anon- nar.www
آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس com.gmail@address.naranon
آدرس پست الکترونیکی نشریاتcom.yahoo@shora-nashriyat
آدرس پست الکترونیکی خبرنامه com.yahoo@payamhaynaranan
آدرس پست الکترونیکی اطالع رسانیcom.gmail@iran.etshora
آدرس پست الکترونیکی ناراتینcom.gmail@shora.narateen
آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران com.gmail@nsoiransc
آدرس پست الکترونیکی منشیcom.gmail@monshi.nar
آدرس پست الکترونیکی ترجمهcom.yahoo@nar-translate
باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.)الف(
ساعت پاسخگویی:30:8تا12(به جز روزهای تعطیل( شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟