گزارش صورتجلسه 90 منطقه ایران

به نام خدا

تاریخ 20/03/1400 

 گزارش: 90

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه ایران

سیزدهمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 20/03/1400 ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 1ومفهوم 1 آغاز شد.
طبق حضور وغیاب 18 نماینده در جلسه حضور داشتند.   که یک نماینده حق رای نداشت  و تعدادنمایندگان دارای حق رای 17نماینده میباشد که  3/2 آرامساوی  12 رای واکثریت ساده مساوی 9 رای می باشد .

دستورجلسه

**گزارش خدمتگزاران

**رسیدگی به پیشنهادات معوقه

**دریافت پیشنهادات جدید

*((مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه))*

1-به درخواست منشی پشتیبان به عنوان بازو وارد گروه شد(16موافق)

2-تایید دستور جلسه (16موافق)

3-تایید صورت جلسه ماه قبل (16موافق)

4-خانم مهناز از تهران به عنوان مسئول کمیته ترجمه انتخاب شدند(15موافق،1 ممتنع)

5-خانم سارا از تهران به عنوان نائب گرداننده انتخاب شدند(11موافق،4ممتنع،1مخالف)

6-پس از ارسال صورت جلسه کنفرانس توسط نماینده یک نشست (کارگاهی) برگزارگردد همچنین گزارش کتبی به همراه فایل صوتی در اختیار نمایندگان قرار گیرد(شرکت برای تمام اعضاءآزاد)(16موافق)

7- ارسال اطلاعیه جهت جمع آوری سوالات گروهها ،ناحیه ها واستانها جهت ارائه به هیات امناء (17موافق)

8-خانم نماینده تا  برگزاری نشست در خدمت خود باقی بماند(17موافق)

9-هزینه تست کرونا خانم علی البدل نماینده منطقه به اتفاق همراه ایشان پرداخت شود(17موافق)

10- گفتگو پیرامون تراز گیری منطقه یک دوره به تعویق افتاد(یک نماینده از روند رای گیری خارج شد)(15موافق،2ممتنع)

11-اساسنامه منطقه مورد بازبینی قرار گیرد(17موافق)

12-خانم معصومه از تهران به عنوان مسئول کمیته موقت بازبینی اساسنامه انتخاب شد(16موافق،1ممتنع)

13-جهت بازبینی اساسنامه یک روز جداگانه در نظر گرفته شود(17موافق)

14-فایل صوتی اولین میزگرد قواعد گردانندگی در اختیار اعضاءقرارگیرد(17موافق)

15-کمیته موقت ساختار دو دوره دیگر به روند کار خود ادامه دهد(17موافق)

16-موضوع میزگرد های کمیته موقت ساختار پاسخ به سوالات اعضاء میباشد (17موافق)

17-نیم ساعت به تایم جلسه اضافه شد(17موافق)

18-پنج دقیقه به تایم جلسه اضافه شد(9موافق )

رسیدگی به پیشنهادات

  • تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند (به دلیل اتمام خدمت هیات مدیره و نداشتن هیات مدیره از دستور کار خارج شد)
  • گفتگو پیرامون پول های واریزی جهت شرکت در مجمع (تصمم گیری در این مورد با گروهها میباشد گروهها تصمیمات خود را گرفته واز طریق نماینده نواحی واستانها در جلسه بعدی منطقه اعلام کنند)
  • ادامه بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها (به زمان بازبینی اساسنامه موکول شد)
  • اپلیکیشن یا سایتی طراحی گردد به عنوان فروشگاه اینترنتی جهت فروش نشریات به اعضا شبیه کتابفروشی مجازی بصورتی‌که هم کتاب وهم برگی و الکترونیکی قابل عرضه باشد.(به دلیل اینکه در قرار داد اجازه فروش کتاب الکترونیکی را نداریم  از دستور کار خارج شد)
  • در جلسه آنلاین منطقه زمانی برای گزارش وصحبت نمایندگان استانها و نواحی کشور در نظرگرفته شود(10موافق،4مخالف)
  • تشکیل کمیته موقت مجازی (به علت عدم نیاز از دستور کار خارج شد)
  • جلسه فوق العاده تشکیل شود و تمام وقت برای مسائل هیات مدیره باشد(به دلیل اتمام خدمت هیات مدیره و نداشتن هیات مدیره از دستور کار خارج شد)
  • برای شروع فعالیت و دریافت خدمات از کمیته ترجمه مترجم استخدام گردد(به دلیل انتخاب مسئول کمیته نیازی به مترجم نیست از دستور کار خارج شد)

گزارش نمایندگان

 استان تهران             نماینده : مریم        علی البدل: آذر

درخواست ها

1-درخواست ازمنطقه :لینک جلسه منطقه در اختیار همه اعضا قرار بگیرد.درب جلسات نارانان به روی همه اعضاء باز میباشد.

2-درخواست از منطقه :برگه ناراتین بصورت پمفلت چاپ گردد.

3- درخواست از منطقه:قراردادنشریات با خدمات جهانی در دسترس قرارگیرد.اعضا درخواست رویت قرارداد را دارند.

4-درخواست ازمسئول  خزانه داری:گزارش واریز سود نشریات به خدمات جهانی ارائه گردد.

5-درخواست از کمیته چاپ وتوزیع نشریات:لطفا به پیشنهاد استان تهران مبنی بر راه اندازی فروشگاه الکترونیکی در سایت نارانان جهت فروش الکترونیکی نشریات رسیدگی گردد.باتوجه به مجازی شدن جلسات دسترسی اعضا به نشریات محدود گردیده است و فراهم شدن این امکان کمک شایانی به رفع نیاز اعضا جهت استفاده از نشریات خواهد کرد.

6- درخواست ازکمیته چاپ وتوزیع  نشریات :لطفا به سوالاتی که به صورت کتبی مطرح میگردد به صورت کتبی هم پاسخ داده شود. توضیحات شفاهی قابل استناد نیست واحتمال بروز اشتباه در نقل قول ها وجود دارد لذا برطرف کننده نیاز گروهها نمیباشد.

—————————————————————————————–

 استان خوزستان

نماینده موقت : زهرا                  علی البدل : ماریا

موفقیت ها

1-تشکیل کمیته موقت فضای مجازی

2-برگزاری جلسات (شوش،گتوند،اندیمشک،آبدانان)در فضای مجازی فری کنفرانس

درخواست ها

درخواست ازنماینده وعلی البدل نماینده: گزارش شفاهی مربوط به کنفرانس را بصورت مکتوب در اختیار اعضا وگروهها قرار دهند.

پیشنهادات به منطقه

جهت تنظیم یا اضافه کردن بندهای اساسنامه جلسه ای جدا برگزار شود

—————————————————————————————–

 ناحیه خراسان جنوبی

نماینده :فاطمه

واریزی به خزانه:3000000ریال

موفقیت ها

1-انتخاب خدمتگزار جدید جهت پستهای خالی هیات خدماتی بجز کمیته کارگاه

2-جذب تازه وارد زیاد توسط اعضای گروه

 استان کرمانشاه

نماینده :میترا

واریزی به خزانه:10000000ریال

مشکلات

1-به اتمام رسیدن دوره خدمت خدمتگزاران شورای استان،بعضی از خدمتگزاران دو دوره علاوه براین مدت به علت شرایط کنونی واعلام خدمات جهانی عشق دادن ودر خدمت باقی مانده اند واکنون خدمتگزار کاندید نداریم.

2-حمایت نشدن جلسات اداری توسط اعضاءگروهها ونبود خدمتگزار به همین علت دو خدمتی شدن بعضی از خدمتگزاران گروه

3-تعدادنفرات شرکت کننده در جلسات مجازی چه وات ساپ وچه فری کنفرانس خیلی کمتر از اعضاء ثابت و تازه واردینی است که در جلسات حضوری شرکت داشتندو قطع شدن ارتباط خیلی از اعضاءنارانا استان با یکدیگر وریزش اعضاء

4-16گروه قبل از بیماری کرونا در استان برگزار میگرید که در حال حاضر چهار جلسه در فری کنفرانس وسه جلسه در وات ساپ برگزار میشودو به علت مشکلات اعضاءنداشتن گوشی اندورید وشرایط موجود تمایلی به راه اندازی گروه جدید نیست

5-حمایت  نشدن نشریات در گروهها وراکد ماندن خرید وفروش نشریات

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:جلسات منطقه در دو روز برگزار گردد یا فاصله بین جلسات کمترشود.

دلیل وهدف:جلسات معمولا تایم کم آورده میشود وصورت جلسه به طور کامل اجرا نمیشودوبیشتر کارها معوق باقی میماند.

—————————————————————————————–

 ناحیه مرکزی

نماینده: سیما                  علی البدل: عزت

موفقیت ها

1-برگزاری جلسه سنت ومفهوم در فری کنفرانس روزهای چهارشنبه

2-برگزاری جلسه ساختار استان

مشکلات

راکد ماندن نشریات وخرید وفروش نداریم ،نمایندگان همکاری نمی کنند

مازندران

 نماینده                         علی البدل :محبوبه

واریزی به خزانه :5000000ریال

درخواست ها

1-درمورد چاپ کتاب سنت در منطقه صحبت کنید تا چاپ شود.

2-درخواست از کمیته چاپ وتوزیع نشریات:همراه گزارشات نشریات پرینت بانکی هم برای نمایندگان ارسال کنید تا گزارشات شفاف تری در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

3-از نشریات منطقه تقاضا داریم مثل سال های گذشته که به صورت فصلی مجله چاپ میکردند دوباره چاپ کنند.

اصلاحیه صورت جلسه 89

1-مبلغ واریزی استان مرکزی به خزانه منطقه 7000000ریال بوده که در گزارش جا افتاده است.

2-تاریخ قسمت حضور وغیاب خدمتگزاران ونمایندگان اشتباه تایپی داشته و تاریخ 19/01/1400صحیح میباشد.

اطلاعیه ها

  • نمایندگان استانها ونواحی محترم به اطلاع گروههای خود که در حال حاضر فعال هستند وجهت شرکت نماینده وعلی البدل در مجمع پول واریز کردند برسانند که گروهها خود برای پول جمع آوری شده تصمیم گیری کرده و توسط نماینده استان و نواحی این تصمیم گیری را در جلسه بعدی منطقه اعلام کنند.

2-نمایندگان استانها و نواحی لطفا در تمام گروههای خود اطلاع رسانی کرده تا سوالات خود را جهت ارسال به هیات امنا جمع آوری کرده وتحویل نمایندگان دهند .سپس  سوالات جمع آوری شده به همراه گزارش جلسه بعدی برای منطقه ارسال شود.

3- اعضای محترم نارانان که تمایل به گرفتن خدمت در کمیته خدماتی منطقه ایران را دارند، جهت شرکت در انتخابات کمیته خدماتی منطقه یک هفته قبل از جلسه منطقه با منشی تماس بگیرند.09196217734

دستور کار ماه آینده

1-حضور و غیاب و خواندنیها

2-تصویب صورت جلسه قبل

3-گزارش وپاسخگویی خدمتگزاران

4-گزارش نمایندگان

5-رسیدگی به پیشنهادات

الف)یک بند به شرح وظایف کمیته نشریات در خصوص قیمت گذاری نشریات جدید،تازه چاپ اضافه شود( پیشنهاد دهنده:  استان تهران ،حمایت کننده :نائب گرداننده)

ب)حذف نماینده وعلی البدل نماینده از مسئولین اداری(پیشنهاد دهنده نماینده،حمایت کننده :ناحیه قم)

پ)جلسه مجازی کمیته خدماتی منطقه دو روزه برگزار شود(پیشنهاد دهنده : ناحیه زنجان ،حمایت کننده استان تهران)

ج) در اساسنامه قسمت شرایط نماینده توانایی و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی حذف شود(پیشنهاد دهنده: مازندران،حمایت کننده ناحیه زنجان)

چ)لینک جلسه منطقه در اختیار تمامی اعضاء قرارگیرد(پیشنهاد دهنده استان تهران: حمایت کننده ناحیه فارس)

خ)تشکیل گروهی در وات ساپ و حضور تمامی نمایندگان و خدمتگزاران در آن(پیشنهاد دهنده کمیته آدرس و وب سایت،حمایت کننده نائب گرداننده)

ح)کمیته خدماتی منطقه ماهی یک بار 3ساعته برگزار شود(پیشنهاد دهنده البرز ،حمایت کننده نائب گرداننده)

د)در پیش نویس قرار داد جدید نشریات قسمتی برای فروش الکترونیکی در نظر گرفته شود(پیشنهاد دهنده نائب گرداننده،حمایت کننده:مازندران)

فراخوان ها

 1 – مسئول کمیته خبرنامه 2 -مسئول کمیته گرد آوری وطراحی نشریات 3 -کمیته کارگاه4-ناظر ناراتین 5-نماینده منطقه 6-هیات مدیره (5عضو اصلی،2علی البدل،بازرس وعلی البدل بازرس)

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1– 9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت2-حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان یا نواحی3-کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین4-تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی5-نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی6-نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه7-داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند8-حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

1-انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری2-ارائه گزارش مالی به خزانه­دار3-برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها4-ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی5-کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود6-خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند7-در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد8-ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی 9-هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به

شماره حساب 888409750  ، شماره کارت  مجازی 6037707000291520

شماره شبا IR91016000000000888409750            

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

شماره حساب جهت حضور نماینده در کنفرانس خدمات جهانی 943559375نزد بانک کشاورزی به نام های حسین احمدی زاده،ماریا شوبرل وساراکارگر حیدری

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 21/05/1400روز پنج شنبه ساعت   14   الی 18:30    در فضای مجازی برگزار خواهد شد.(30دقیقه استراحت)

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه    20/3/1400 شماره خدماتی
گرداننده 14-19 09196217736
نایب گرداننده 09196217739
منشی 14-18:30 09196217734
نماینده 14-19 09196217738
علی البدل نماینده 14-19 09925636747
خزانه دار 14:16-19 09197319605
کمیته آدرس ووبسایت 14-19 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 14:24-19 09128129019
کمیته تدارکات 09140121243
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه 09188369638
کمیته ناراتین 14-19 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات 14-19 09196217735
مدیرعامل 09129353662
کمیته گردآوری وطراحی نشریات  

 

اطلاعات نمایندگان 20/3/1400

ناحیه و برخی استان  نماینده علی البدل شماره خدماتی
ورود-خروج ورود-خروج
آذربایجان شرقی غ 09149145233
آذربایجان غربی غ 09143880129
اردبیل غ 09144541123

09371396989

اصفهان 14:30-17:57 14-19 09162926131

09139591739

ناحیه یک البرز 14-19 14-19 09385203498

09197946282

البرز 14-19 14-19 09307990367

09382993795

بوشهر غ 09177761302
تهران 14:19-19 14-19 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری غ 09137713914
خراسان شمالی ورضوی غ 14 – 19 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 14-19 غ 09151636371
خوزستان 14-19 غ 09017760757
زنجان 15:30-19 09199971688

09197494741

سمنان 14:21-19 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان غ 09304096868

09365295525

فارس غ 14-19 09179252784

09365028560

قزوین 14-19 09379433915
قم 14-19 09196630416
کرمان 14-19 14-19 09120340910

09907314036

کرمانشاه 14-19 09186834350
کیش غ 09169333799
کردستان 14:31-19 09186567858

09181701031

گلستان 14-19 09111805241

09112702957

گیلان غ 09038969108
لرستان غ 09160181296
مرکزی 14-19 14-19 09012512932

09302913053

مازندران 14-19 09118218865
       
همدان 09358551581

09378007208

یزد غ 09331637298

 

((جدول شروع و اتمام پستهای خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران))

خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ اتمام خدمت دوره خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ اتمام خدمت دوره
گرداننده 10/98 10/1400 2 کمیته آدرس و وب سایت 10/98 10/1400 1
نائب گرداننده 03/1400 03/1402 2 کمیته تدارکات
منشی 12/98 12/1400 2 کمیته ترجمه 03/1400 03/1402 1
خزانه دار 8/98 8/1400 2 کمیته کمیته چاپ و توزیع نشریات 10/98 10/1400 1
نماینده 8/96 8/99 1 کمیته خبرنامه
علی البدل نماینده 8/98 8/1401 1 کمیته کارگاه
مدیرعامل کمیته گردآوری نشریات
کمیته اطلاع رسانی 10/98 10/1400 1 کمیته کمیته ناراتین 11/99 11/1401 2

 

 

راههای ارتباطی با کمیته خدماتی منطقه ایران:

آدرس وب سایت :www.khmir.ir

سامانه پیامکی :500010003050912                  تلگرام:09196217741

کانال رسمی انجمن خانواده معتادان ایران:https://telegram.me/naranonaddress

کانال آدرس جلسات:https://telegram.me/addressiran

کانال اتحاد:https://telegram.me/Etehadnaranon

آدرس وب سایت نارانان ایران:www.khmi.ir

آدرس وب سایت جهانی نارانان:www.nar-anon.oeg

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس :naranon.addrss@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات:nashriyat-shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی :etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین :narateen.shora@gmail.com

آدرس پست الکترنیکی منشی:nar.monshi@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه:translate-nar@yahoo.com

شماره تماس منشی 09196217734

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.