گزارش شماره 57

به نام خدا

تاریخ: 12 / 6 / 1395
گزارش شماره: 57

گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل
اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و هفتمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش و مفاهیم
خدماتی آغاز شد.
گرداننده : فرنگیس.ز
برگزاری جلسه.

نائب گرداننده : مریم
برگزاری جلسه هماهنگی درتاریخ: 12 / 5 / 95 .

منشی : سمانه م
ارائه گزارش شماره 55 و 56 به خدمتگزاران شورا.ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره 55 به نمایندگان در تاریخ 6 / 6 / 95
گزارش خزانه دار شورای منطقه,هیئت مدیره,کمیته اطلاع رسان ,گزارش کارگاه منشی ونشریات موقت در روز شورای منطقه
به صورت مکتوب ارائه شد.

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی نماینده:فاطمه علی البدل:پریسا
واریزی به خزانه: —
موفقیتها:
2
1 -برگزاری کارگاه آموزشی بصورت مرتب برای تمامی گروهها وجمع آوری آنها بصورت جزوه. 2 -ارسال تجربیات اعضاء برای
کمیته ی فصلنامه.
پیشنهادات:
1 -اولویت برگزاری شورا بامسائلی باشد که فقط در راستای هدف انجمن باشد. 2 -از اطلاع رسان محترم تقاضا داریم تادرمورد
برگزاری کارگاههای فصلی مصمّم باشند
درخواستها:
درمورد مسئول نشریات هرچه سریعتر تصمیم گیری شود.

آذربایجان غربی نماینده: فرزاد
واریزی به خزانه: 100 هزارتومان
موفقیتها:
1 -اطلاع رسانی انجمن نارانان در ادارات وارگانهای دولتی استان.
پیشنهادات:
ضمن تشکر از خدمت گرداننده ی محترم لطفاً زمان گزارش دهی خدمتگزاران را طبق فرمت رعایت نمایید.
درخواستها:
درصورت امکان یک کارگاه آموزشی در شورای منطقه برای نمایندگان وکادر اداری با موضوع خدمت,مفاهیم وسنتها برگزار شود.

اصفهان نماینده:سرور علی البدل:پروانه
واریزی به خزانه: —
باتشکر ازتمامی اعضای اداری وکمیته های شورای منطقه وهمچنین باتشکر ازاعضاء هیئت مدیره.
موفقیتها:
1 -ارائه ی دفترچه پیشنهادی نشریات گروه های خانواده نارانان وتحویل آن به منشی. 2 -ارائه ی دفترچه پیشنهادی منشی
جلسات اداری گروههای خانواده نارانان. 3 -ارائه ی دفترچه ی پیشنهادی خزانه داری گروههای خانواده نارانان. 4 -برگزاری
همایش واطلاع رسانی برای نارانان درتاریخ: 6 و 7 / 5 / 95 در اردکان.
درخواستها:
1 -درخواست اساسنامه ای که به وزارت ثبت ارائه شده را داریم. 2 -درخواست رونوشت نامه ای که از طرف وزارت کشور نارانان
تأیید شده را داریم. 3 -کمیته کارگاه:برای برگزاری جلسه کارگاه هماهنگی واتحاد درشورای منطقه درجلسه ی آبان ماه.)هدف:
به دلیل اینکه یکی از مشکلات شورای منطقه عدم هماهنگی وهمدلی واتحادبین اعضا میباشد.(
3

البرز نماینده: معصومه علی البدل:فروزان

گزارش کتبی ارائه ندادند.

 

بوشهر نماینده:مریم
واریز به خزانه:—
موفقیتها:
1 -انتخاب نماینده ی استان وارسال نماینده به شورای منطقه. 2 -حمایت از نشریات انجمن.
پیشنهادات:
1 -بازبینی وتصحیح بند 12 تبصره های اساسنامه ی شورای منطقه.)درمورد نمایندگان جدید(.
درخواستها:
1 -لطفاً دعای آرامش صحیح واصولی خوانده شود,شهامتی تاتغییر دهم بجای شهامتی که تغییر دهم. 2 -درخواست داریم مکان
مناسبتری برای استراحت وخواب نمایندگان استان ها تدارک دیده شود.

تهران نماینده: شهرزاد
واریزی به خزانه: 400 هزارتومان
موفقیتها:
1 -حمایت از خزانه ی شورای منطقه. 2 – حمایت از نشریات شورای منطقه وخرید از نشریات به مبلغ بالا.
پیشنهادات:
1 -کمیته وب سایت: درسایت شورا خلاف سنت 11 عمل شده وعکس چاپ میشود وکاملاً چهره ی اعضا مشخص میباشد.
درخواستها:
کپی ریز هزینه ها وخرج کرد مدیرعامل ضمیمه ی گزارش خزانه دار شود ودراختیار گروهها قرار گیرد.

خراسان نماینده:فریبا علی البدل:فاطمه
واریزی به خزانه: 430 هزار تومان.
موفقیتها:
1 -حمایت خزانه ی شورای منطقه. 2 – برگزاری جلسه ی اضطراری برای رسیدن به فهم مشترک درمورد ثبت نارانان.
پیشنهادات:
4
1 -بازبینی اساسنامه ی شورای منطقه. 2 -درخواست حسابرس برای خزانه داری ونشریات.
درخواستها:
1 -تهیه مکان مناسبتر برای شورای منطقه وهمچنین تأمین مکان خواب نمایندگان. 2 -نماینده منطقه:گزارشات نماینده منطقه
همراه با مدرک ویک کپی باشد.)تمامی سؤالات وجوابهای کتی ودفترخدمات جهانی.( 3 -نماینده منطقه:متن انگلیسی مکاتبات
همراه ترجمه ی آنها درگزارش ایشان باشد.

خوزستان نماینده:منیژه علی البدل: سعیده
واریزی به خزانه: 100 هزار تومان
موفقیتها:
1 -استارت جلسات جدیددر اهواز. 2 -بالا بردن سقف نشریات دربعضی نواحی.
درخواستها:
1 -تهیه مکان مناسبتر برای برگزاری شورا منطقه.)سالن بسیارگرم و کوچک بود.( 2 -هزینه ی تمام خدمتگزاران شورای منطقه
را کتبی همراه باگزارش بر ای استانها بفرستید. 3 -تمام فعالیتهای انجام شده برای ثبت کتبا به دست نمایدگان برسد. 4 -نماینده
منطقه تمام گزارشهای خود را باترجمه همراه باگزارشات برای استانها بفرستید.

سمنان نماینده:ژیلا علی البدل:معصومه
واریزی به خزانه: —
موفقیتها:
1 -برگزاری 3 کارگاه درشهر سمنان باموضوعات: راهنما ورهجو,گزارش نویسی وسنت یک و دو. 2 -استارت جلسه نارانان آقایون
در مردادماه.

فارس نماینده:مریم علی البدل:فاطمه
باتشکر از خدمتگزاران شورای منطقه.
واریزی به خزانه: —
موفقیتها:
1 -حمایت از نشریات انجمن وکمک به خزانه شورا با فروش نشریات. 2 -حضور درجلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر. 3 -دادن
آدرس به روز به ارگانها,مراکز بهزیستی وکانون وکلا. 4 -معرفی انجمن به عنوان یکی از قوی ترین و فعالترین انجمن های مردم
نهاد فارس وبازتاب همایش فارس.
پیشنهادات:
5
1 -پیشنهاد میشود خدمات درشورای منطقه یک دوره باشد.)رعایت اصل چرخش درخدمات( 2 -تهیه ی مکان مناسبتر وبرای
برگزاری شورای منطقه وهمچنین تهیه ی جای خواب برای نمایندگان.
درخواستها:
1 -لطفا پاسخ به سؤالات شفاف,مکتوب واصولی باشد تا از دوباره کاری وابهامات جلوگیری شود. 2 -لطفا مکاتبات خود با
وزارتخانه ها را هم به شورای منطقه وهم به خدمات جهانی ,خلاصه گزارش دهید)بصورت مکتوب(.

قزوین نماینده: لیدا
واریزی به خزانه:—
موفقیتها:
1 -برگزاری جلسات بهبودی درسطح استان به صورت هفتگی ومرتب. 2 -برقراری اتحاد وهمدلی درسطح استان در راستای اصول
وسنت ها ومفاهیم خدماتی انجمن. 3 -حمایت از نشریات استان.
پیشنهادات:
1 -باتوجه به مشورت وتجربه ای که از اعضای آگاه نارانان وانجمن دوست توسط استان قزوین گرفته شد,نام لاتین انجمن ما
narcotics anonymous family میباشد,پیشنهاد استان ما این است که در رابطه با ترجمه ینام لاتین انجمن دوباره
تجدید نظرشده و ازدفترخدمات جهانی تجربه گرفته شود.
درخواستها:
1 -کمیته کارگاه:برگزاری کارگاه های متمرکز درسطح استان قزوین. 2 -کمیته اطلاع رسانی:باتوجه به اینکه استان قزوین
خدمتگزار اطلاع رسان ندارد از اطلاع رسان شورای منطقه درخواست اطلاع رسانی درسطح استان قزوین را داریم.

قم نماینده: راضیه علی البدل: طیبه
واریزی به خزانه: —
موفقیتها:
1 -برپایی غرفه ی اطلاع رسانی درساوه به مدت سه روز.
پیشنهادات:
بازبینی اساسنامه ی شورا )درمورد دو خدمتی نبودن خدمتگزاران و راهنما ورهجو نبودن(

 

کردستان نماینده:سهیلا علی البدل:مهین
واریزی به خزانه:—درخواستها:
باعرض خسته نباشید خدمت خدمتگزاران درخواست استان ما این میباشد که نارانان با همان نام نارانان ثبت شود.

کرمان نماینده:مرجان
واریزی به خزانه: —
پیشنهادات:
1 -لطفا نمایندگان گروه ها را به تشنج نکشانند. 2 -انتخاب یک مسئول نشریات چون گروه ها نشریه ندارند.
درخواستها:
کمیته کارگاه:ارسال دو سخنران برای استان کرمان جهت برگزاری کارگاه)به شدت نیازمند کارگاه هستیم.(

کرمانشاه نماینده:وجیهه
واریزی به خزانه:—
موفقیتها:
1 -برگزاری مرتب جلسات. 2 -استقبال اعضا وحمایت آنها از جلسات اداری وجلسات شهرستانهای استان. 3 -برگزاری پنل های
آموزشی درجهت ارتقاء دانش گروهی.

گلستان نماینده:سهیلا
واریزی به خزانه:—
موفقیتها:
1 -برگزاری کارگاه آموزشی در استان گلستان باموضوع:تأثیر قدمها در زندگی وبهبودی درتاریخ: 19 / 5 / 95 . 2 -ارسال 4صفحه
تجربه ونیرو وامید برای کمیته ی فصلنامه توسط اعضای استان.
پیشنهادات:
تهیه مکان مناسبتر برای برگزاری شورای منطقه.)این سالن بسیار کوچک میباشد وسرویس دهی ضعیفی دارد.(
درخواستها:
1 -نماینده منطقه:ارائه ی مکاتبات با دفترخدمات جهانی بهمراه متن انگلیسی آن.

گیلان نماینده:زهرا
واریزی به خزانه : 500 هزارتومان
موفقیتها:
1 -ادامه ی برگزاری فرمت آموزش درگروهها. 2 -حمایت خزانه شورای منطقه. 3 -جذب اعضای تازه وارد دراستان. 5 -برگزاری
کارگاه متمرکز دراستان.
پیشنهادات:
1 -مسئولین اداری زمان را بهتر مدیریت کنند که برخی اعضا بیش از حد صحبت نکنند. 2 -نمایندگان درجلسه شورا با تلفن
صحبت نکنند که تمرکز بقیه اعضا را برهم نزنند چون از روند گزارشات خدمتگزاران عقب میافتیم.
مشکلات:
نداشتن نشریات درگروه ها خصوصاً قدمهای 1 – 9 و خوشامد گویی به تازه واردین.

لرستان نماینده:معصومه علی البدل:فرخنده
واریزی به خزانه :—
موفقیتها:
حمایت از نشریات انجمن.
پیشنهادات:
لطفاً درزمان برگزاری شورا سنت یک رعایت شود واعضای محترم شورا حرمت وانسجام ووحدت را رعایت کنند.
درخواستها:
گرداننده:لطفاً جلسه را طبق فرمت برگزار کنید تا وقت هدر نرود.

مازندران نماینده: فتانه علی البدل:مرضیه
واریزی به خزانه : —
درخواستها:
1 -اساسنامه ی ارائه شده به وزارت کشور توسط مدیر عامل به صورت مکتوب به گروه ها ارائه گردد. 3 -تشکیل یک کارگروه
برای بررسی هزینه های خزانه ی شورای منطقه.

 

هرمزگان نماینده: پروانه علی البدل:انیس
واریزی به خزانه : —
موفقیتها:
استارت جلسه ی بوستانو در استان هرمزگان وبرگزاری جلسه در تمامی روزهای هفته .
درخواستها:
1 -بازبینی اساسنامه. 2 – تغییر مکان برگزاری شورای منطقه.

همدان نماینده:سوسن علی البدل:محبوبه
واریزی به خزانه: 200 هزارتومان
موفقیتها:
1 -اطلاع رسانی در رابطه با حمایت سنت هفتم در سطح استان. 2 -تشکیل کارگاه کارکرد قدم وسنت دراکثر نواحی استان.
پیشنهادات:
پیشنهاد می شود درهر شرایطی اساسنامه تغییر نکند وبرای تغییر بند ان فرصت کافی داده شود.
درخواستها:
1 -تهیه یک مکان مناسب جهت استراحت نمایندگان درشب. 2 – برگزاری کارگاه آموزشی.

 

یزد نماینده:فاطمه
واریزی به خزانه : 600 هزارتومان.
موفقیتها:
1 -برگزاری کارگاه اطلاع رسانی. 2 -راه اندازی جلسه ی بهبودی. 3 – راه اندازی جلسه ی تازه واردین. 4 -حمایت خزانه ی شورای
منطقه.
پیشنهادات:
چاپ کتاب قدم 1 – 9

وجدان گروه شورای منطقه ایران درشهریور ماه 1395
1 -توقف موقت روند ثبت انجمن.
2 – مبلغ هزینه شده توسط کمیته ی فصلنامه که بیشتر ازتن خواه ایشان بوده,توسط خزانه دار
پرداخت گردد.
3 -برگزاری کارگاه متمرکز فصلی یکبار.
9
4 -افزایش تن خواه کمیته ترجمه از مبلغ 500 هزار تومان به مبلغ 700 هزار تومان.
5 -گزارشاتی که به صورت مکتوب درشورای منطقه پخش میشود همراه با صورتجلسه برای
نمایندگان ایمیل گردد.
6 -قبل از ارسال سؤالات به دفتر خدمات جهانی ,ابتدا درشورای منطقه درمورد آنها بحث وگفتگو
شود وپس از تأیید نمایندگان به خدمات جهانی ارجاع داده شود.و سوالات تکراری پرسیده نشود.
7 -تغییر مکان برگزاری شورای منطقه وپیگیری آن توسط اطلاع رسان.
8 -تهیه ی مکان استراحت باهزینه ی خود استان توسط اطلاع رسان.
9 -ارسال مجدد گزارش نشریات موقت پس از اعمال تغییرات مورد نیاز واصلاحات مربوطه
وهمچنین پیوست پرینت بانک به این گزارش.
10 -افزایش تن خواه گرداننده به مبلغ 300 هزار تومان.
پیشنهادات جدید:
1 -برگزاری گردهمایی در استان تهران برای کلیه اعضای انجمن نارانان.
2 -تعیین تاریخ برگزاری کارگاه اطلاع رسانی.
3 -برگزاری همایش در استان تهران برای کلیه اعضای انجمن نارانان.
4 – تشکیل کمیته ی جمع آوری تجربیات اعضای نارانان وتهیه ی اساسنامه برای این کمیته.*
5 -بازبینی اساسنامه ی کمیته ی نشریات شورای منطقه.

اطلاعیه
1 -لطفاً کلیه ی نمایندگان درجلسه ی شورای منطقه ی تاریخ: 14 / 8 / 95 اساسنامه ی شورای منطقه را بهمراه
داشته باشند.
2 – اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:
ازاعضاء تقاضامیشود:
*از طریق سامانه ی ) 500010003050912 ( , تلگرام ) 09196217741 ( واینستاگرام ) naranon7741 ( باما در
ارتباط باشند.
10
3 – نمایندگان استانها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل
iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.
فراخوانها:
1 -منشی 2 -مدیرعامل هیئت مدیره 3 -کمیته ناراتین 4 -کمیته نشریات 5 –
کمیته تدارکات

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:
1 -حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان ونواحی , 2 -کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده
سنت و 12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3 -تمایل به خدمت و توانایی
انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4 -عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به
اعتیاد وداشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5 -نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 6 -حضور
مرتب در کلیه جلسات شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر. 7 -درصورت
اتمام خدمت ویا نبود کاندید,انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 8 -ارسال
گزارشات فعالیتها,یک هفته قبل از شورای منطقه برای منشی.
وظایف عمومی: 1 -انتخاب اعضای کمیته مربوطه )بازوها( هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه
داشتن همه اعضا از فعالیت های جاری, 2 -ارائه گزارش مالی به خزانه دارو گزارش کتبی و شفاف از
روند کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3 -داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در
آن فعالیت میکند. 4 -برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش
بازوها, 5 -ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه
هدف و برنامه ریزی
*جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ: 14 / 8 / 95 در استان تهران ,رأس ساعت 9 صبح
برگزار خواهد شد,مکان برگزاری شورا از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی
خواهدشد.*

شماره حساب منطقه: 5446118680
به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت
شماره شبا حساب منطقه: IR340120020000005446118680
شماره حساب کمیته نشریات: 5661858938
به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده-بانک ملت
شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938
آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه iran_rsc@yahoo.com
آدرس وبسایت نارانان ایران www.khmir.ir
آدرس وبسایت جهانی نارانان www.nar_anan.org
آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی نشریات nashriyat_shora@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی فصل نامه payamhaynaranan@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی ترجمه translate_nar@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی etshora.iran@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی ناراتین narateen.shora92@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران nsoiranrsc@gmail.com
آدرس پست الکترونیکی منشی monshi.shora93@gmail.com

باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م
شماره تماس: 09196217734
ساعت پاسخگویی: 9 – 12 صبح
16 – 19 بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟