گزارش شماره 58

به نام خدا

                                                                                                                              تاریخ: 16 / 7 / 95

                                                                                                      گزارش شماره:58

گزارش جلسه ی اضطراری شورای منطقه نارانان و ناراتین

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9صبح,باحضور 18نماینده با خواندن دعای آرامش ,سنتهاو مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

برگزاری جلسه ی اضطراری طبق فرمت.

نائب گرداننده(مریم):

همکاری دربرگزاری جلسه.

منشی(سمانه.م):اطلاع رسانی جلسه ی اضطراری.

وجدان گروه جلسه ی اضطراری شورای منطقه ایران درمردادماه 1395

1-تغییر بند 1 شرایط عمومی کمیته ی نشریات به این شرح: حداقل 7 سال حضور مداوم در جلسات و سابقه ی 5 سال خدمت مداوم.

2-تغییر بند2 شرایط عمومی کمیته ی نشریات به این شرح:انجام دو دوره خدمت در سطح کمیته ی خدماتی استان یا ناحیه یا شورای منطقه.

3-اضافه شدن بند: عدم وجود رابطه ی ر اهنما و رهجو به شرایط عمومی کمیته ی نشریات.

4-حذف کلمه ی (بازو ها) از بند 2 وظایف کمیته ی نشریات.

5-مشخص شدن صاحبین امضا برای حساب نشریات به این شرح:مسئول کمیته ی نشریات,خزانه دار ونائب گرداننده

6- تغییر بند 4وظایف کمیته ی نشریات به این شرح: دادن بیلان مالی هر6ماه یکبار به خزانه دار شورای منطقه؛ وپس از تأیید خزانه دار ارائه ی آن به کلیه ی اعضای شورای منطقه توسط خزانه دار.(همچنین این بند به وظایف خزانه دار نیز افزوده می شود.

7-در بند 10 وظایف کمیته ی نشریات, قسمت (هماهنگی با کمیته ی نشریات جهانی حذف شود.

8-جلسه ی بعد شورای منطقه دو روزه خواهد بود. و روز اول(پنج شنبه 13/8/95) به بازبینی اساسنامه ی شورای منطقه اختصاص خواهد یافت.

9-تشکیل کمیته ی موقت بازبینی اساسنامه ی شورای منطقه.

10-انتخاب خانم فریبا از مشهد به عنوان مسئول کمیته ی بازبینی اساسنامه.

معوقات:

1-بند 5 وظایف کمیته ی نشریات درجلسه بعد بازبینی خواهدشد.( عقدکلیه قراردادهای مالی باحضورمسئول کمیته ومدیرعامل وخزانه دار انجام میشود.

2- بند 9وظایف کمیته ی نشریات درجلسه بعد بازبینی خواهدشد.( قیمت نهایی کتاب,مساوی با قیمت تمام شده به اضافه ی100% سود و درصورت ضرر کردن,این کمیته میتواند ازخزانه شوراء دریافت کند.)

3-در بند10 وظایف کمیته ی نشریات تعیین مسئول موظف به ایجاد هماهنگی با دفترخدمات جهانی برای دریافت تأیید ترجمه ویا ایجاد تغییر درکلمات در جلسه ی بعد بررسی خواهد شد.(کمیته ی ترجمه ویانماینده ی منطقه.)

4- بند 12وظایف کمیته ی نشریات درجلسه بعد بازبینی خواهدشد.(جهت انتقال به وظایف مدیرعامل.)

5-بازبینی مجدد بند 5 مصوبات شماره ی 55. (کلیه ی امور چاپ نشریات دردفترمرکزی نارانان صورت میگیردومسئول نشریات,فروش وتوزیع نشریات از انبار به استانها را انجام خواهد داد.)

6-بازبینی مجدد بند 8مصوبات شماره ی 55. (اجاره ی انبار, برای نشریات دراستان تهران, توسط مسئول کمیته ی اطلاع رسان.)

*جلسه ی بعدی شورای منطقه درتاریخ: 13و14/8/95 در استان تهران, رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.*

(آدرس جلسه ازطریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهدشد.)

یادآوری: انتخاب خدمتگزاران در شورای منطقه ی تاریخ:14/8/95 , براساس اساسنامه ی بازبینی شده در روز 13/8/95 صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

شماره حساب منطقه:                                                             5446118680 به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5661858938                                                   به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران : 19/5/1395

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                14              16 09196217736
نائب گرداننده               14              16 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                14              16 09129353662
منشی                غ           غ 09196217734
نماینده منطقه               14              16 09196217738
علی البدل نماینده                14              16 09101633071
خزانه دار             14              16 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت               14              16 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                14              16 09128129019
کمیته تدارکات                –              –            –
کمیته ترجمه             14:30              16 09198987545
کمیته فصلنامه             14:35              16 09197650574
کمیته کارگاه                غ              غ 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات             غ              غ 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان: 19/5/1395

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                9              17 09196217736
نائب گرداننده               9              17 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                9              17 09129353662
منشی                9           17 09196217734
نماینده منطقه               9              17 09196217738
علی البدل نماینده                9              17 09101633071
خزانه دار              9              17 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت               9              17 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                9              17 09128129019
کمیته تدارکات                –              –            –
کمیته ترجمه                9              17 09198987545
کمیته فصلنامه                9              17 09197650574
کمیته کارگاه                9              17 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات              –              – 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان: 16/7/1395

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
   ورود      خروج    ورود      خروج

 

آذربایجان شرقی    9:20          17          9          17 09147595795
آذربایجان غربی        غ          غ          غ          غ 09143489698
اصفهان        غ          غ          غ          غ 09162926131
البرز    9:30          17          –         – 09385203498
بوشهر    9:10          17          –          –          –
تهران        9          17          غ          غ 09194175358
چهارمحال وبختیاری        غ        غ        غ          غ 09162196206
خراسان        9        17          9          17 09159058223
خوزستان        9        17          –          – 09160737016
زنجان        غ        غ         غ          غ 09197522302
سمنان        9        17          9        17 09100369521
سیستان و بلوچستان        غ        غ          غ        غ          –
فارس       9        17          غ          غ 09170900650
قزوین        غ        غ          –          – 09379433915
قم      9:10       17        9:15          17 09192526961
کردستان          غ          غ          –          – 09189696076
کرمان          غ          غ          –          – 09016456130
کرمانشاه        9          17          غ          غ 09180563720
گلستان        9          17          غ          غ 09117522302
گیلان        9          17        –          – 09114532060
لرستان        9          17        –          –          –
مازندران        9          17        9          17 09115694558
مرکزی        10          17        –          –          –
هرمزگان        9          17        –          – 09354253449
همدان        غ          غ        غ          غ 09187145840
یزد        9    16:30        –          – 09338980286

 

 

جدول شروع واتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان وناراتین ایران

     خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت      خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
     گرداننده        6/94        6/96 کمیته تدارکات           –         –
   نائب گرداننده        6/94        6/96 کمیته ترجمه        5/94        5/96
     منشی        8/93        8/95 کمیته فصلنامه       6/94        6/96
   نماینده منطقه         2/94        2/96 کمیته کارگاه       6/94        6/96
علی البدل نماینده       منطقه     10/94      10/96 کمیته ناراتین          –          –
     خزانه دار      2/94        2/96 کمیته نشریات         –         –
کمیته آدرس و وبسایت    2/95        2/97 هیئت مدیره       8/93      8/95
کمیته اطلاع رسانی    10/94      10/96

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-19بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟