گزارش شماره 58

به نام خدا

                                                                                                                              تاریخ: 16 / 7 / 95

                                                                                                      گزارش شماره:58

گزارش جلسه ی اضطراری شورای منطقه نارانان و ناراتین

لطفا برای حفظ اتحاد ورعایت سنت اول پوشش کامل اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

پنجاه و هشتمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین در استان تهران,رأس ساعت 9صبح,باحضور 18نماینده با خواندن دعای آرامش ,سنتهاو مفاهیم خدماتی آغاز شد.

گرداننده(فرنگیس.ز):

برگزاری جلسه ی اضطراری طبق فرمت.

نائب گرداننده(مریم):

همکاری دربرگزاری جلسه.

منشی(سمانه.م):اطلاع رسانی جلسه ی اضطراری.

وجدان گروه جلسه ی اضطراری شورای منطقه ایران درمردادماه 1395

1-تغییر بند 1 شرایط عمومی کمیته ی نشریات به این شرح: حداقل 7 سال حضور مداوم در جلسات و سابقه ی 5 سال خدمت مداوم.

2-تغییر بند2 شرایط عمومی کمیته ی نشریات به این شرح:انجام دو دوره خدمت در سطح کمیته ی خدماتی استان یا ناحیه یا شورای منطقه.

3-اضافه شدن بند: عدم وجود رابطه ی ر اهنما و رهجو به شرایط عمومی کمیته ی نشریات.

4-حذف کلمه ی (بازو ها) از بند 2 وظایف کمیته ی نشریات.

5-مشخص شدن صاحبین امضا برای حساب نشریات به این شرح:مسئول کمیته ی نشریات,خزانه دار ونائب گرداننده

6- تغییر بند 4وظایف کمیته ی نشریات به این شرح: دادن بیلان مالی هر6ماه یکبار به خزانه دار شورای منطقه؛ وپس از تأیید خزانه دار ارائه ی آن به کلیه ی اعضای شورای منطقه توسط خزانه دار.(همچنین این بند به وظایف خزانه دار نیز افزوده می شود.

7-در بند 10 وظایف کمیته ی نشریات, قسمت (هماهنگی با کمیته ی نشریات جهانی حذف شود.

8-جلسه ی بعد شورای منطقه دو روزه خواهد بود. و روز اول(پنج شنبه 13/8/95) به بازبینی اساسنامه ی شورای منطقه اختصاص خواهد یافت.

9-تشکیل کمیته ی موقت بازبینی اساسنامه ی شورای منطقه.

10-انتخاب خانم فریبا از مشهد به عنوان مسئول کمیته ی بازبینی اساسنامه.

معوقات:

1-بند 5 وظایف کمیته ی نشریات درجلسه بعد بازبینی خواهدشد.( عقدکلیه قراردادهای مالی باحضورمسئول کمیته ومدیرعامل وخزانه دار انجام میشود.

2- بند 9وظایف کمیته ی نشریات درجلسه بعد بازبینی خواهدشد.( قیمت نهایی کتاب,مساوی با قیمت تمام شده به اضافه ی100% سود و درصورت ضرر کردن,این کمیته میتواند ازخزانه شوراء دریافت کند.)

3-در بند10 وظایف کمیته ی نشریات تعیین مسئول موظف به ایجاد هماهنگی با دفترخدمات جهانی برای دریافت تأیید ترجمه ویا ایجاد تغییر درکلمات در جلسه ی بعد بررسی خواهد شد.(کمیته ی ترجمه ویانماینده ی منطقه.)

4- بند 12وظایف کمیته ی نشریات درجلسه بعد بازبینی خواهدشد.(جهت انتقال به وظایف مدیرعامل.)

5-بازبینی مجدد بند 5 مصوبات شماره ی 55. (کلیه ی امور چاپ نشریات دردفترمرکزی نارانان صورت میگیردومسئول نشریات,فروش وتوزیع نشریات از انبار به استانها را انجام خواهد داد.)

6-بازبینی مجدد بند 8مصوبات شماره ی 55. (اجاره ی انبار, برای نشریات دراستان تهران, توسط مسئول کمیته ی اطلاع رسان.)

*جلسه ی بعدی شورای منطقه درتاریخ: 13و14/8/95 در استان تهران, رأس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.*

(آدرس جلسه ازطریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهدشد.)

یادآوری: انتخاب خدمتگزاران در شورای منطقه ی تاریخ:14/8/95 , براساس اساسنامه ی بازبینی شده در روز 13/8/95 صورت میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

شماره حساب منطقه:                                                             5446118680 به نام های: فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده,سمانه مجیدی-بانک ملت

شماره شبا حساب منطقه:IR340120020000005446118680

شماره حساب کمیته نشریات:                         5661858938                                                   به نام های:مریم علی اسعدی,فرنگیس کرکاس زینعلی,معصومه ستوده-بانک ملت

شماره شبا حساب نشریات: IR320120020000005661858938

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه           iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران                       www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان                       www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس             naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات                 nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه               payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه                   translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی           etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین                   narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران     nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی                   monshi.shora93@gmail.com

جدول حضور وغیاب خدمتگزاران : 19/5/1395

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                14              16 09196217736
نائب گرداننده               14              16 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                14              16 09129353662
منشی                غ           غ 09196217734
نماینده منطقه               14              16 09196217738
علی البدل نماینده                14              16 09101633071
خزانه دار             14              16 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت               14              16 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                14              16 09128129019
کمیته تدارکات                –              –            –
کمیته ترجمه             14:30              16 09198987545
کمیته فصلنامه             14:35              16 09197650574
کمیته کارگاه                غ              غ 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات             غ              غ 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان: 19/5/1395

خدمتگزار              ورود            خروج شماره تماس خدماتی
گرداننده                9              17 09196217736
نائب گرداننده               9              17 09196217739
مدیرعامل هیئت مدیره                9              17 09129353662
منشی                9           17 09196217734
نماینده منطقه               9              17 09196217738
علی البدل نماینده                9              17 09101633071
خزانه دار              9              17 09196217740
کمیته آدرس و وبسایت               9              17 09196217741
کمیته اطلاع رسانی                9              17 09128129019
کمیته تدارکات                –              –            –
کمیته ترجمه                9              17 09198987545
کمیته فصلنامه                9              17 09197650574
کمیته کارگاه                9              17 09197319605
کمیته ناراتین                –              – 09197319606
کمیته نشریات              –              – 09196217735

 

جدول حضوروغیاب نمایندگان: 16/7/1395

             استان            نماینده          علی البدل          شماره خدماتی
   ورود      خروج    ورود      خروج

 

آذربایجان شرقی    9:20          17          9          17 09147595795
آذربایجان غربی        غ          غ          غ          غ 09143489698
اصفهان        غ          غ          غ          غ 09162926131
البرز    9:30          17          –         – 09385203498
بوشهر    9:10          17          –          –          –
تهران        9          17          غ          غ 09194175358
چهارمحال وبختیاری        غ        غ        غ          غ 09162196206
خراسان        9        17          9          17 09159058223
خوزستان        9        17          –          – 09160737016
زنجان        غ        غ         غ          غ 09197522302
سمنان        9        17          9        17 09100369521
سیستان و بلوچستان        غ        غ          غ        غ          –
فارس       9        17          غ          غ 09170900650
قزوین        غ        غ          –          – 09379433915
قم      9:10       17        9:15          17 09192526961
کردستان          غ          غ          –          – 09189696076
کرمان          غ          غ          –          – 09016456130
کرمانشاه        9          17          غ          غ 09180563720
گلستان        9          17          غ          غ 09117522302
گیلان        9          17        –          – 09114532060
لرستان        9          17        –          –          –
مازندران        9          17        9          17 09115694558
مرکزی        10          17        –          –          –
هرمزگان        9          17        –          – 09354253449
همدان        غ          غ        غ          غ 09187145840
یزد        9    16:30        –          – 09338980286

 

 

جدول شروع واتمام پست های خدماتی شورای منطقه نارانان وناراتین ایران

     خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت      خدمتگزار تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
     گرداننده        6/94        6/96 کمیته تدارکات           –         –
   نائب گرداننده        6/94        6/96 کمیته ترجمه        5/94        5/96
     منشی        8/93        8/95 کمیته فصلنامه       6/94        6/96
   نماینده منطقه         2/94        2/96 کمیته کارگاه       6/94        6/96
علی البدل نماینده       منطقه     10/94      10/96 کمیته ناراتین          –          –
     خزانه دار      2/94        2/96 کمیته نشریات         –         –
کمیته آدرس و وبسایت    2/95        2/97 هیئت مدیره       8/93      8/95
کمیته اطلاع رسانی    10/94      10/96

 

                                                             باتشکر منشی شورا منطقه: سمانه .م

                                                                     شماره تماس:09196217734  

ساعت پاسخگویی:       9-12 صبح

16-19بعد از ظهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟