گزارش شماره 61

 

به نام خدا

 

تاریخ: 13 / 12 / 1395

گزارش شماره: 61

 

گزارش شورای منطقه نارانان و ناراتین

 

لطفا برای حفظ اتحاد و رعایت سنت اول پوشش کامل

اداری در تمام جلسات بهبودی و اداری رعایت شود.

 

شصت و یکمین جلسه شورای منطقه نارانان و ناراتین ایران در استان تهران رأس ساعت 9 صبح با خواندن دعای آرامش , سنت

ها و مفاهیم خدماتی آغاز شد.

 

گرداننده : )فرنگیس.ز(

برگزاری جلسه.

 

نائب گرداننده : )مریم(

برگزاری جلسه هماهنگی , فروش و ارسال نشریات به استان ها.

 

منشی : )نایب گرداننده(

ارائه گزارش شماره 60 به خدمتگزاران شورا و نمایندگان.

ارائه گزارش خدمتگزاران شورا وگزارش پاسخ به سؤالات شماره 60 به نمایندگان .

گزارش خزانه دار شورای منطقه در روز برگزاری جلسه شورای منطقه به صورت مکتوب ارائه شد.

 

گزارش نمایندگان:

آذربایجان شرقی نماینده: فاطمه علی البدل: پریسا

واریزی به خزانه: 200 هزار تومان

موفقیت ها:

1 -برگزاری مرتب کارگاه های مفاهیم. 2 -ارسال تجربیات اعضاء برای کمیته ی فصلنامه.

پیشنهادات:

1 -سفارش نشریات از طریق فکس. 2 -اساس نامه خدمتگزار نائب گرداننده تغییر کند و بازبینی شود.

درخواست ها:

در مورد ارسال نشریات تجدید نظر شود،نشریات دیر بدست استان ما رسید.

 

آذربایجان غربی نماینده: فرزاد

واریزی به خزانه: 140 هزار تومان

موفقیت ها:

1 -برگزاری کارگاه سنت 7 و مفهوم 11 در سطح استان.

2 -استارت 3 جلسه جدید در سطح استان و شهرستان ها)خوی-میاندواب(.

3 -آغاز جلسات ناراتین دختران استان.

4 -در 3 شهرستان و 3 نقطه از شهر ارومیه بنر اطلاع رسانی زده شد.

پیشنهادات:

ضمن تشکر از خدمت گرداننده ی محترم لطفاً زمان گزارش دهی خدمتگزاران را طبق فرمت رعایت نمایید.

درخواست ها:

لطفا کتاب قدم و نشریات مجزا برای اعضای ناراتین فراهم شود.

 

اصفهان نماینده: زهره

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

برگزاری کارگاه با موضوع چگونه پاسخگو بودن در خدمات , شناخت تاریخچه نارانان , اتحاد و سپاسگذاری در استان.

پیشنهادات:

1 -مفاد توافق نامه ای که بین شورای منطقه و دفتر خدمات جهانی نوشته شده را در اختیار گروه ها قرار دهید. 2 -لطفا گرداننده

طبق قوانین گردانندگی که در مورد هر موضوع حداکثر به 3 نفر موافق و 3 مخالف و حداکثر 1 دقیقه اجازه صحبت می دهد را

مدنظر قرار دهید و نظم جلسه را بهتر در دست بگیرید.

 

البرز نماینده: فریده علی البدل: سمیه

واریز به خزانه: 200 هزار تومان

موفقیت ها:

1 -واریزی به خزانه منطقه ایران. 2 -انتخاب همه ی خدمتگزاران با موفقیت برای 1 سال. 3 -برقراری آرامش در گروه های استان

البرز.

 

بوشهر نماینده: مریم

واریز به خزانه:—

موفقیت ها:

1 -برگزاری جلسات بهبودی وبطور مرتب و برگزاری هشتاد و پنجمین جلسه کمیته استان طبق فرمت. 2 -برگزاری کارگاه

متمرکز استانی با موضوع تاثیر اجرای سنت ها در جلسات و خانواده و موضوع خدمت. 3 -طراحی و چاپ کارت تبریک عید برای

تقدیم به ارگان ها و ادارات. 4 -اطلاع رسانی به ارگان ها و سازمان ها و ارتباط مستمر و متقابل با آنها. 5 -جذب تازه واردین در

گروه های استان. 6 -حمایت خزانه منطقه در تاریخ تیر 95 . 7 -برگزاری جلسات پنل سخنران. 8 -استارت و برگزاری جلسه جدید

در مجتمع 9 دی. 9 -تنظیم و بازنگری و چاپ اساسنامه کمیته خدماتی استان. 10 -خرید نشریات منطقه به مبلغ 786000 هزار

تومان در سال 95 و بالاترین فروش نشریه سش و کتابچه آبی و قدمها بوده.

پیشنهادات:

1 -نظارت بر صورتجلسه بیشتر شود. 2 -پیشنهاد تنظیم و طراحی کارت تبریک برای تمامی استان ها طبق اصول انجمن جهت

اتحاد گروه ها و همچنین سالنامه ی پیشنهادی که به تایید نمایندگان برسد را داریم. 3 -تعیین زمان و تاریخ برای کمیته ترجمه

تا در زمان مشخص شده نشریات جدید را ترجمه کند. 4 -مکان برگزاری جلسات منطقه ثابت باشد و در صورتجلسه منطقه ذکر

شود. 5 -هزینه پکیج اطلاع رسانی که غیر اصولی چاپ شده از طرف خود اطلاع رسان پرداخت شود)از هزینه شخصی(زیرا غیر

اصولی و بدون رای نمایندگان بوده. 6 -برگزاری کارگاه متمرکز کشوری که از قبل اطلاع رسانی شود و نیز کارگاه برای بالا رفتن

اتحاد و آگاهی نمایندگان و خدمتگزاران. 7 -خزانه دار 1 هفته قبل از جلسه منطقه گزارش کتبی را به ایمیل نمایندگان ارسال

کنند. 8 -بهتر است خدمتگزاران منطقه وقتی اشتباهی می کنند و خسارت می زنند طبق مفهوم 4 و 5 با فروتنی اشتباه و

خسارت خود را قبول کنند و صادقانه در مورد جبران خسارت برآیند و نیز شفاف پاسخگو باشند تا به فهم و آگاهی مشترک

برسیم و به هدف برنامه که سنت 5 است فکر کنند.

 

تهران نماینده: هستی علی البدل: سودابه

واریزی به خزانه: …….

موفقیت ها:

1 -برگزاری بیش از 40 کارگاه آموزشی در سطح نواحی پنجگانه استان تهران. 2 -خرید بیش از 16 میلیون نشریه از منطقه و

فروش بیش از 17 میلیون تومان نشریه به گروه های استان که پرفروش ترین نشریه کتاب قدم و سش بوده. 3 -برگزاری یکصد

4

و هشتاد و پنجمین جلسه کمیته خدماتی استان تهران. 4 -واریز مبلغ 400 هزار تومان به خزانه منطقه ایران. 5 -برگزاری

گردهمایی در جهت حفظ اتحاد. 6 -برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص ساختار به همراه رییس دفتر خدمات جهانی نارانان. 7 –

بازبینی اساسنامه استان و بررسی مشکلات گروه های استان. 8 -برگزاری غرفه های اطلاع رسانی در سطح استان.

پیشنهادات:

1 -هیأت مدیره برای جلسات خود صورتجلسه تهیه کنند. 2 -از مالک دفتر مرکزی فرصت تمدید مکان تا پایان خرداد ماه گرفته

شود. 3 -کمیته کارگاه در زمان باقیمانده از خدمت,کارگاه کشوری جهت رشد و ارتقا برگزار نمایند. 4 -شورا جهت بازبینی اساس

نامه 2 روزه شود. 5 -کتاب قدم های) 10 – 11 – 12 (بصورت جداگانه چاپ شود تا از آسیب مالی به اعضایی که 1 تا 9 را خریده اند

جلوگیری شود. 6 -جلسات منطقه در نیمه اول سال آینده 2 روزه باشد)اردیبهشت,تیر,شهریور(و روز اول اردیبهشت به بازبینی

اساس نامه اختصاص داده شود. 7 -کمیته کارگاه منطقه در طی مدت باقیمانده از خدمت خود فقط برای منطقه)خدمتگزاران و

نمایندگان(کارگاه آموزشی برگزارکنند با موضوعاتی که در منطقه مشخص می شود. 8 -لطفا در هنگام پاسخ به سوالات از رجوع

دادن به گزارشات قبلی یا پاسخ های نادرست یا دادن جوابهای بی ربط خودداری کنید و پاسخ ها معقول,شفاف و کاملا روشن

و صادقانه باشد. 9 -با تشکر از خدمات و فعالیتهای مثبت خانم علی البدل نماینده با توجه به درخواست مداوم گروه ها برای

دریافت یک کپی از توافق نامه,تمام مفاد و بندهای توافق نامه از طرف منطقه ایران رعایت شود تا هر چه زودتر توافق نامه امضا

شود. 10 -طبق رای گرفته شده بر کم کردن سود نشریات و موافقت نماینده ها به سود 45 % باید از همان لحظه رای گیری

اعمال شود. 11 -لطفا کمیته وبسایت بصورت ماهانه سایت را بروزرسانی و یک صفحه مجزا برای توضیح نحوه ی خدمات از سطح

گروه تا منطقه در نظر بگیرد. 12 -لطفا پاسخ به سوالات را به همراه صورتجلسه ارسال کنید و تمام اطلاع رسانی ها و فراخوان

ها را از جمله مکان جلسه در صورتجلسه قید کنید تا بموقع اطلاع رسانی شود. 13 -نشریات غیر مصوب پمفلت قدم 8 و 10 دور

ریخته شود و برآورد خسارت شده و خسارت مالی توسط مسئول مربوطه پرداخت شود. 14 -لطفا گرداننده طوری برنامه ریزی و

مدیریت کند تا وقت گزارش به کمیته ها برسد زیرا طی 2 دوره اطلاع رسان,کارگاه و مدیر عامل گزارش نداده اند. 15 -فصلنامه

در قسمت نحوه ی مشارکت ها که به گروه ها داده اید عنوان شده تجربه پیام عشق و رهایی به معتاد در حال عذاب که خلاف

سنت 5 و 6 و قدم 12 ماست و ما به معتاد پیام رهایی نمی دهیم و قدم 12 ما پیام به خانواده در رنج است نه معتاد لطفا اصلاح

کنید.

 

چهار محال بختیاری نماینده: نازی علی البدل: مینا

واریزی به خزانه: ……..

موفقیت ها:

1 -روند گروههای استان چهار محال بختیاری روند بهبودی و پیشرفت را داشته و همکاری و هماهنگی بخوبی دیده می شود.

2 -جذب تازه وارد. 3 – تشکیل کارگاه. 4 -خرید نشریات با تعداد بالا.

پیشنهادات:

لطفا نماینده های استانها در گزارشات اسم استانشان را بنویسند و از ذکر استان من خودداری کنند زیرا حس شخصیت پردازی

بوجود می آید.

درخواست ها:

5

1 -وظایف گرداننده را بصورت کتبی برای ما بنویسید. 2 -لطفا مکان دفتر مرکزی به جایی مناسب تر با هزینه ی کمتر انتقال

داده شود.

 

خوزستان نماینده: منیژه علی البدل: سعیده

واریزی به خزانه: ……..

سمنان نماینده: معصومه

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1 -بازبینی اساس نامه کمیته خدماتی استان. 2 -تشکیل جلسات بهبودی بطور منظم. 3 -برگزاری شصت و سومین کمیته خدماتی

استان با حضور تمامی خدمتگزاران. 4 -وجود همدلی و اتحاد بین خدمتگزاران کمیته خدماتی و گروه ها و پاسخگویی شفاف

خدمتگزاران کمیته.

پیشنهادات:

1 -پکیج اطلاع رسانی در نیمه اول سال تهیه گردد و در اول فصل زمستان تحویل نشریات گردد. 2 -جلسات شورای منطقه در

نیمه اول سال 2 روزه باشد. 3 -پکیج مناسب و دفترچه اطلاع رسانی بصورت کاغذ گلاسه و مناسب برای انجمن تهیه گردد.

 

قزوین نماینده: لیدا

واریزی به خزانه:—

موفقیت ها:

1 -برگزاری جلسات بهبودی بطور منظم در سطح استان. 2 -حمایت و خرید نشریات مصوب از شورای منطقه. 3 -اطلاع رسانی

در سطح استان توسط مسئولین اداری جهت ارائه مجوز به ارگان ها و سعی در باز نگه داشتن جلسات. 4 -شرکت در جلسات

استانداری و ستاد پیشگیری از اعتیاد به دعوت ارگان های مربوطه جهت معرفی انجمن و همکاری جهت گرفتن اجازه فعالیت.

5 -با توجه به فعالیتهای ذکر شده خوشبختانه تمام جلسات ما دایر است.

پیشنهادات:

1 -گرفتن تراز سالانه از عملکرد شورای منطقه. )تایید: همدان و آذربایجان غربی(

درخواست ها:

1 -بنا به ضرورت و ایجاد مشکل در سطح استان ها درخواست ادامه روند ثبت انجمن را در راستای هدف اصلی مان خواستاریم.

 

قم نماینده: راضیه علی البدل: طیبه

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

1 -برگزاری منظم جلسات بهبودی و جلسات کمیته ی خدمات ناحیه و استان. 2 -برای اطلاع رسانی نارانان در قالب تجربه و

نیرو هر هفته 2 نفر به کلینیک ترک اعتیاد در ساوه فرستاده می شوند. 3 -برگزاری جشن 2 ساله نارانان در مأمونیه ساوه.

پیشنهادات:

1 -چاپ کتاب قدم) 10 – 11 – 12 (بصورت جداگانه بدلیل اینکه خیلی از اعضا کتاب 1 – 9 را خریداری کرده اند و تعدادی هم) 1 –

12 (چاپ شود.

درخواست ها:

1 -جمع آوری کتابچه اطلاع رسانی بدلیل بروز نبودن و حذف کلمه ی گمنام بدلیل اینکه وارد ارگانها می شود و معرف انجمن

است پس نباید ابهام داشته باشد. 2 -جهت اطلاع رسانی و معرفی نارانان به ارگان ها و سازمانها نیاز به پکیج اطلاع رسانی داریم.

3 -جلسات از نبود دفتر منشی دچار مشکل شده اند لطفا هر چه سریعتر پیگیری شود.

 

کردستان نماینده: مرضیه

واریزی به خزانه:—

موفقیت ها:

با عرض خسته نباشید به اعضای خدمتگزار خدا را شکر جلساتمان برپاست و اعضای تازه وارد زیادی داریم.

پیشنهادات:

مکان برگزاری جلسات شورای منطقه ثابت باشد.

درخواست ها:

راهکار برای خلأ خدمت)نداشتن خدمتگزار( در گروهها و ناحیه.

مشکلات:

در استان کردستان 6 جلسه برگزار می شود که 4 گروه از جلسات نماینده ندارند و جلساتمان حمایت نمی شود و خدمتگزار

نداریم و در ناحیه هم بدلیل نداشتن خدمتگزار ماه قبل برگزار نشد و خیلی از خدمتها و ناحیه خدمتگزار ندارند ممنون میشیم

که به ما راهکار دهید.

 

کرمان نماینده: مرجان

واریزی به خزانه: —

موفقیت ها:

7

گروه ها اتحادشان بیشتر شده.

پیشنهادات:

لطفا نمایندگان گزارشات خود را طوری بدهند که به استانهای دیگر خسارت نزنند.

درخواست ها:

1 -گروه ها را به اتحاد و همدلی دعوت کنند. 2 -از کمیته کارگاه درخواست کارگاه دارم.

 

کرمانشاه نماینده: وجیهه علی البدل: پروین

واریزی به خزانه:—

موفقیت ها:

1 -آگاهی و اتحاد و همدلی خدمتگزاران کمیته استان. 2 -برگزاری پنل های متعدد با موضوعات مختلف در شهرستان ها و استان.

3 – دعوت از انجمن نارانان در جلسه ی ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور معاون وزیر کشور و فرماندار و مسئولین تراز اول

استان و معرفی نارانان و ناراتین و نقش و تأثیرات آن بر خانواده ها. 4 -حمایت از سبد هفتم. 5 -تلاش برای گرفتن مکان برای

جلسات بسته شده) 3 جلسه( و 2 جلسه ی جدید )از 15 گروه به 17 گروه(. 6 -وصل شدن استان ایلام به کرمانشاه و حمایت از

آنها. 7 -آمدن علی البدل نماینده به شورا. 8 -خرید و حمایت از نشریات منطقه.

پیشنهادات:

1 -ارائه کپی توافق نامه ی جدید به گروه ها. 2 -تغییر مکان دفتر مرکزی به مرکز شهر با هزینه مناسب. 3 -برگزاری کارگاه های

متمرکز در استان با هزینه ی شورای منطقه. 4 -برگزاری کارگاه در جلسه ی شورای منطقه برای رفع مشکلات و ایجاد اتحاد و

هماهنگی بین خدمتگزاران و نمایندگان. 5 -ایجاد یک کانال جهت قرار دادن پاور کارگاه های شورا جهت دسترسی سریع به

منابع کارگاه های آموزشی ایران و یکدست شدن اطلاعات.

 

گلستان نماینده: ربابه علی البدل: جلال

واریزی به خزانه:—

موفقیت ها:

1 -برگزاری کارگاه در استان گلستان با موضوع اتحاد و همدلی در تاریخ 30 / 11 / 95 . 2 -بنرهای اطلاع رسانی از سایت جهانی

تهیه و در استان گلستان نصب شده. 3 -طراحی و چاپ کارت تبریک توسط اطلاع رسان استان گلستان. 4 -اطلاع رسانی به

ارگانها و سازمان ها توسط اطلاع رسان.

پیشنهادات:

1 -امضا گرفتن از نمایندگان در شورای منطقه خلاف اصول نارانان می باشد طبق سنت ها و مفاهیم از کسی امضا نمیگیریم در

بند اساس نامه اضافه شود. 2 -تشکیل منطقه جدید) در صورت نیاز( با هماهنگی منطقه ی اول باشد. 3 -یک حسابرس حرفه ای

 

برای تمامی خدمتگزاران شورا در پایان سال خدماتی,به بند اساس نامه ی شورای منطقه اضافه شود:حسابرسی هزینه های کلیه

خدمتگزاران شورای منطقه در پایان 1 سال خدماتی توسط حسابرس حرفه ای. 4 -طبق بند 15 پیشنهادات جدید گزارش شماره

ی 60 شورای منطقه با بسته شدن دفتر مرکزی مخالف هستیم. 5 -با بند 21 پیشنهادات جدید گزارش شماره ی 60 موافقیم

که روند ثبت ادامه پیدا کند. 6 -خزانه دار 1 روز قبل از جلسه ی شورا گزارش دهد. 7 -هیئت مدیره برای جلسات خود صورتجلسه

تهیه کند. 8 -نام,آرم و گمنام بودن انجمن در پکیج اطلاع رسانی قید گردد.

درخواست ها:

1 -درخواست کمیته ی موقت حسابرسی برای خدمتگزاران شورای منطقه. 2 -لیست نشریات غیر مصوب. 3 -یک کمیته ی موقت

برای حسابرسی نشریات,خزانه,دفتر مرکزی و هیئت مدیره.

 

گیلان نماینده: حسین

واریزی به خزانه : 300 هزارتومان

موفقیت ها:

1 -برگزاری کارگاه های آموزشی در سطح استان. 2 -حمایت از خزانه ی شورا و واریز به حساب شورای منطقه.

پیشنهادات:

1 -نباید به نائب گرداننده چند خدمت داد.

درخواست ها:

1 -از خانم گرداننده شورا درخواست می شود تأثیرگذاری روی نواحی استان ها نداشته و مسائل حاشیه ای را وارد جلسات نواحی

نکنند. 2 -درگزارش نویسی ریز مسائل لطفا نوشته نشود تا هم وقت نمایندگان و هم چاپ اضافی از گزارشات گرفته شود.

 

لرستان نماینده: معصومه علی البدل: فرخنده

واریزی به خزانه :—

موفقیت ها:

1 -خرید نشریات از شورای منطقه. 2 -چاپ صورتجلسه های شورای منطقه با خزانه استان برای همه ی خدمتگزاران.

پیشنهادات:

1 -همه ی پیشنهادات و مصوبات اول توسط منشی خوانده شود و بعد از تأیید نمایندگان تایپ شود و در آخر جلسه به نمایندگان

داده شود. 2 -مکان شورا ثابت باشد. 3 -به هر نماینده 1 نسخه از اساس نامه هیأت مدیره که به وزارت کشور برده شده داده شود.

4 -اساس نامه ی هیئت مدیره مجددا در شورا نوشته شود)پس از انتخاب هیأت مدیره( و مجددا در اختیار آنها قرار داده شود.

5 -رأی ها و پیشنهادات و سایر مطالب همان طور که بودند چاپ شوند و جمله بندی ها عوض نشوند. 6 -کمیته کارگاه برای

منطقه کارگاه متمرکز و پنل آموزشی برگزار کند. 7 -در گزارش ها از یک واحد پولی استفاده شود ریال یا تومان تا موجب

سردرگمی نشود.

درخواست ها:

1 -انتقال دفتر مرکزی از غرب به مرکز تهران. 2 -چاپ فرمت برگزاری جلسات نارانان بجای الانان. 3 -تشکیل دفتر خدمات ملی

NSO با مجوز دفتر خدمات جهانی. 4 -ارسال گزارش کمیته موقت اساس نامه برای نمایندگان. 5 -ارسال فرمت برگزاری جلسه

چند روز قبل از شورای منطقه. 6 -از گرداننده شورا درخواست می کنم نظارت خود را بر صورتجلسه بیشتر و بهتر کنید.

مازندران نماینده: فتانه علی البدل: مرضیه

واریزی به خزانه : —

موفقیت ها:

استارت جلسه ی بهبودی در روستای خیرودکنار نوشهر.

پیشنهادات:

1 -خبرنامه در لیست فروش نشریات قرار گیرد. 2 -سود نشریات 45 % برای کل نشریات باشد. 3 -کمیته اطلاع رسانی فعالیت

بیشتری داشته باشد. 4 -در شرایط خدمتگزاران جدید تجدید نظر شود. 5 -مسائل شخصی در گزارش نیاید و به پیشنهادات جدید

دقت بیشتری شود. 6 -کمیته کارگاه هر جلسه شورا برای آگاهی نماینده ها کارگاه آموزشی برگزار کنند با موضوعاتی مانند:وظایف

تک تک خدمتگزاران و … .

درخواست ها:

1 -از گرداننده منطقه درخواست می شود موضوعاتی که باعث چالش و بر هم خوردن اتحاد نارانان می شود را لطفا در گزارش

ها نیاورید. 2 -لطفا نماینده منطقه از دفتر خدمات جهانی درخواست شود به نارانان منطقه ایران حمایت مالی نمایند تا در

کنفرانس بعدی نماینده ای از ایران فرستاده شود)تا صندلی ایران خالی نباشد(. 3 -از دفتر خدمات جهانی درخواست شود به

گروه های ناراتین ایران حمایت مالی شود تا گروه های ناراتین بسته نشود. 4 -اسم استان هایی که پیشنهاد دادند,تأیید کردند

در گزارش شورای منطقه آورده نشود. 5 -آیا نمایندگان استان ها برای ارائه گزارش و انتقادات خود می توانند از هر الفاظی

استفاده کنند,آیا مطالبی که نمایندگان می نویسند را با هماهنگی ناحیه خود به شورای منطقه می آورند؟

مرکزی نماینده: سهیلا

واریزی به خزانه: 100 هزار تومان

موفقیت ها:

حمایت کردن گروه های جلسات بهبودی از طریق شورای ناحیه.

پیشنهادات:

10

از مسئولین درخواست دارم برای آنتراک در همان ساعتی که در فرمت هست انجام شود.

درخواست ها:

چاپ کتاب های قدم از 1 تا 12 باشد.

هرمزگان نماینده: پروانه علی البدل: انیس

واریزی به خزانه : —

موفقیت ها:

1 -برگزاری کارگاه گزارش نویسی در جلسه خدماتی استان. 2 -بازنگری اساس نامه کمیته خدماتی استان. 3 -نوشتن

تجربه,نیرو,امید شخصی اعضای استان و تحویل دادن به مسئول فصلنامه.

پیشنهادات:

1 -در شورا خیلی از بحث ها به حاشیه کشیده می شود و از بحث اصلی دور شده و وقت گرفته می شود. 2 -بندهای اساس نامه

براساس بضاعت ساختار انتخاب شود.

درخواست ها:

خبرنامه جزو نشریات است و مسئول نشریات آن را چاپ و به استان های دیگر داده شود.

همدان نماینده: سوسن علی البدل: محبوبه

واریزی به خزانه: 100 هزار تومان

پیشنهادات:

1 -برای رسیدن به اتحاد و همدلی استان ها و نمایندگان با توجه به خواسته ی نماینده در گزارشات جهت هزینه و ثبت نارانان

پیشنهاد می شود از نماینده ها 2 نفر با رأی وجدان انتخاب شوند و به همراه خزانه دار در وزارت پیگیر خواسته ها باشند و به

منطقه گزارش را ارائه دهند برای رسیدن به خرد جمعی و اتحاد و همدلی و ایجاد اعتماد و برطرف شدن ابهامات. 2 -بازبینی

اساس نامه در اولویت قرار گیرد. 3 -در گزارش شماره ی 60 در بالای گزارش قید نشده بود گزارش پرسش و پاسخ , بهتر است

که نوشته شود.

درخواست ها:

پیگیری و ادامه ی روند ثبت بدلیل اینکه کلیه فعالیتهای ما متوقف شده و بعد از عید نیز با فعالیت این استان طبق گفته ی

خودشان برخورد جدی می شود.

مصوبات و وجدان گروه شورای منطقه ایران در اسفند ماه 1395 :

1 –خزانه دار گزارش خود را یک هفته قبل از شورای منطقه توسط منشی برای نمایندگان ارسال

نماید.

2 – کمیته کار گروه , هزینه های نشریات را ابتدا روی قیمت خام بر اساس 10 % اعمال کند و پس

از آن سود 45 % را محاسبه نماید و به مدت 72 ساعت پس از جلسه شورای منطقه توسط منشی

برای نمایندگان ارسال کند.

3 -جلسه ی اردیبهشت ماه 2 روزه می باشد و روز پنج شنبه به تنظیم اساس نامه اختصاص داده

می شود.

4 -تهیه مکان خواب برای نمایندگان توسط شورا در اردیبهشت ماه.

5 -سوال از خدمات جهانی توسط علی البدل نماینده منطقه:چنانچه توافق نامه بدست ما نرسد

آیا حق چاپ داریم یا نه؟

6 -عقد قرارداد چاپ نشریات با چاپخانه با حضور نائب گرداننده و مسئول نشریات و خزانه دار.

7 -جمع آوری کتابچه اطلاع رسانی و تقبل هزینه کتابچه توسط مسئول اطلاع رسان.

8 -تمدید اجاره دفتر مرکزی به مدت 2 ماه توسط خزانه دار و علی البدل نماینده منطقه.

9 -خانم شکوفه ازتهران به عنوان منشی انتخاب شد.

10 -خانم فاطمه از یزد به عنوان مسئول کمیته ناراتین انتخاب شد.

11 -خانم راضیه از گلپایگان به عنوان مسئول کمیته نشریات انتخاب شد.

پیشنهاداتی که رأی نیاوردند:

1 -امضا گرفتن از نمایندگان منطقه خلاف اصول نارانان می باشد طبق سنت ها و مفاهیم, از کسی

امضا نمی گیریم به بند اساس نامه اضافه شود.

2 -تشکیل منطقه جدید در صورت نیاز با هماهنگی منطقه اول باشد.

پیشنهادات تائید شده جهت بررسی:

1 –انتخاب یک مسئول بابت ترجمه تجربیات جمع آوری شده توسط نائب گرداننده از فارسی به انگلیسی و

جداسازی تجربه ها و سوالات و قدم ها و سنت ها و مفاهیم برای ارسال آن به خدمات جهانی.}پیشنهاد

دهنده:علی البدل نماینده منطقه-تائید کننده:گلستان و تهران{

12

2 -گرفتن تراز سالانه از عملکرد شورای منطقه.}پیشنهاد دهنده:قزوین-تائید کننده:همدان و آذربایجان غربی{

3 -نشست حضوری اطلاع رسان با رئیس مجلس به همراهی نماینده ی استان قم و علی البدل نماینده

منطقه.}پیشنهاد دهنده:قم-تائید کننده:خوزستان و بوشهر{

4 -هیئت مدیره برای جلسات خود صورتجلسه تهیه کرده و به شورای منطقه ارائه دهد.}پیشنهاد دهنده:تهران-

تائید کننده:گلستان و اصفهان{

5 -طبق مفهوم 11 هزینه ناهار و تدارکات با خزانه ی شورای منطقه باشد,با سود نشریات بالایی که

داریم.}پیشنهاد دهنده:تهران-تائید کننده:بوشهر و خوزستان{

6 -ریز هزینه های 2 سال اخیر تمامی خدمتگزاران و هیئت مدیره را که رسیدگی نشده در اسفند ماه حل و فصل

شود.}پیشنهاد دهنده:تهران-تائید کننده:گلستان و کردستان{

7 -تشکیل کمیته موقت حسابداری.}پیشنهاد دهنده:تهران-تائید کننده:کرمانشاه و خراسان{

8 -لطفا بند 10 اساس نامه توضیحات تمرکز گذاشته شود,حذف و اضافه نداشته باشد.}پیشنهاد دهنده:تهران-

تائید کننده:لرستان و هرمزگان{

9 -تفویض اختیار از کمیته کارگاه به منظور فرستادن سخنران بابت هزینه هواپیما و تاکسی تلفنی برداشته

شود.}پیشنهاد دهنده:بوشهر-تائید کننده:تهران و سمنان{

10 -نشریاتی که تائید خدمات جهانی ندارند جمع آوری شوند)دفترچه منشی,پمفلت قدم 8 و 10 (.}پیشنهاد

دهنده:بوشهر-تائید کننده:مازندران و قم{

11 -برای ایاب و ذهاب خدمتگزاران سقف گذاشته شود.}پیشنهاد دهنده:خراسان-تائید کننده:گیلان و هرمزگان{

12 -قیمت نشریات بالاست,سود پایین بیاید که همه بخرند.}پیشنهاد دهنده:کردستان-تائید کننده:اصفهان و

گیلان{

13 – خدمات در شورای منطقه 1 دوره باشد,اصل چرخشی رعایت شود.}پیشنهاد دهنده:کرمانشاه-تائید

کننده:اصفهان و بوشهر{

14 -اساس نامه ارائه شده به وزارت کشور توسط مدیر عامل به نماینده ها ارائه شود.}پیشنهاد دهنده:کرمانشاه-

تائید کننده:تهران و سمنان{

15 -چاپ فرمت جدید منشی.}پیشنهاد دهنده:کرمانشاه-تائید کننده:خوزستان و لرستان{

16 -سوالاتی که نماینده شفاهی اعلام می کند توسط منشی بصورت کتبی در گزارش آورده شود.}پیشنهاد

دهنده:کرمانشاه-تائید کننده:خراسان و اصفهان{

17 -نمایندگان متن ایمیل ها را رؤیت کنند.}پیشنهاد دهنده:گلستان-تائید کننده:تهران و سمنان{

13

18 -برای حفظ و اتحاد گروه ها و نواحی,پول مستقیم به شورا واریز نشود.}پیشنهاد دهنده:گلستان-تائید

کننده:مازندران و قم{

19 -مدیریت صحیح روی هزینه ها داشته باشیم,دفتر مرکزی را به منطقه ای از شهر ببریم که هزینه ی کمتری

داشته باشد.}پیشنهاد دهنده:گیلان-تائید کننده:کرمانشاه و قم{

20 -هزینه ی استان هایی که نمی توانند نماینده بفرستند داده شود.}پیشنهاد دهنده:سمنان-تائید کننده:گیلان

و آذربایجان شرقی{

21 -جلسه هماهنگی روز قبل شورا باشد و یک ماه قبل نباشد و هزینه نکنیم.}پیشنهاد دهنده:سمنان- تائید

کننده:تهران و گیلان{

22 -گزارش پاسخ به سؤالات همراه صورتجلسه ارسال شود.}پیشنهاد دهنده:سمنان-تائید کننده:گلستان و

بوشهر{

23 -روند ثبت ادامه پیدا کند.}پیشنهاد دهنده:قزوین-تائید کننده:همدان و آذربایجان شرقی{

24 -کپی توافق نامه نشریات منطقه تهران پیوست گزارشات دفتر خدمات جهانی باشد.}پیشنهاد

دهنده:مازندران-تائید کننده:همدان و بوشهر{

25 -ثبت انجمن با نام انجمن خانواده ی معتادان گمنام.}پیشنهاد دهنده:بوشهر-تائید کننده:گلستان و قم{

26 -قیمت نشریات در انبار با قیمت قبل و قیمت نشریات جدید کاهش پیدا کند.}پیشنهاد دهنده:اصفهان-تائید

کننده:کرمانشاه و لرستان{

27 -منحل شدن دفتر مرکزی.}پیشنهاد دهنده:اصفهان-تائید کننده:تهران و خراسان{

28 -برگزاری مرتب کارگاه هر جلسه در شورا به مدت 30 یا 45 دقیقه.}پیشنهاد دهنده:اصفهان-تائید

کننده:آذربایجان شرقی و بوشهر{

اطلاعیه

1 –برگزاری کارگاه در تاریخ 25 / 01 / 96 با موضوع اتحاد و نیرومندی از طریق خدمت)گزارشات

خدمات جهانی نارانان 2016 ( که از تمامی خدمتگزاران شورای منطقه و نمایندگان درخواست می

شود ضمن حضور در این کارگاه,گزارش شورای قبل علی البدل نماینده منطقه را به همراه خود

داشته باشند.}آدرس مکان و ساعت شروع کارگاه پیش از موعد مقرر اطلاع رسانی می گردد{

2 -به علت دارا نبودن شرایط عمومی اساس نامه, شروع خدمت مسئول نشریات برای تجدید نظر

نمایندگان به شورای اردیبهشت ماه جهت بررسی موکول می گردد.

 

3 -لطفا کلیه ی نمایندگان در جلسه ی بازبینی اساس نامه ی شورای منطقه در تاریخ: 07 / 02 / 96

اساس نامه ی شورای منطقه را به همراه داشته باشند.

4 -شماره حساب جدید خزانه 5940546379 به نام های معصومه ستوده,فرنگیس زینعلی و

شکوفه معتقدی می باشد.

5 -نمایندگان استان ها پیشنهادات خود به کنفرانس خدمات جهانی را به ایمیل

iran_rsc@yahoo.com ارسال نمایند.

6 – اطلاعیه کمیته آدرس و وبسایت:

ازاعضاء تقاضامیشود:

*از طریق سامانه ی ) 500010003050912 ( , تلگرام ) 09196217741 ( واینستاگرام ) naranon7741 ( باما در

ارتباط باشند.

فراخوان ها:

1 – اعضاء هیئت مدیره, 2 –نماینده منطقه, 3 –خزانه دار.

شرایط و وظایف عمومی خدمتگزاران شورای منطقه:

1 –حداقل تجربه یک دوره خدمت در استان و نواحی , 2 –کارکرد و دانش کافی از دوازده قدم,دوازده

سنت و 12 مفهوم خدماتی وپایبندی به اصول انجمن نارانان وناراتین, 3 –تمایل به خدمت و توانایی

انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی, 4 –عدم حضور و تردد در NGO های 12 قدمی مرتبط به

اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی, 5 –مدت 9 سال حضور در جلسات نارانان و داشتن 5

سال خدمت مؤثر, 6 –کلیه خدمتگزاران در قبال اموال انجمن مسئولیت مستقیم دارند و در حفظ و

نگه داری آن کوشا باشند, 7 –نداشتن خدمت همزمان در شورای منطقه, 8 –عدم خدمت نیمه کاره

بدلیل غیبت و عدم مسئولیت پذیری و برکناری طی طول خدمت, 9 –حضور مرتب در کلیه جلسات

شورای منطقه وهماهنگی و ورود و خروج رأس ساعت مقرر, 10 –درصورت اتمام خدمت و یا نبود

کاندیدا , انجام وظیفه محوله تا یک جلسه شورای بعد ادامه دارد, 11 –ارسال گزارشات فعالیتها,یک

هفته قبل از شورای منطقه برای منشی, 12 –خدمتگزارانی که به هر دلیلی مشمول خدمت نیمه کاره

می شوند تا 2 سال نمی توانند در شورای منطقه خدمت بگیرند.

وظایف عمومی: 1 –انتخاب اعضای کمیته مربوطه,هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن

همه اعضا از فعالیت های جاری, 2 –ارائه گزارش مالی به خزانه دار و گزارش کتبی و شفاف از روند

کار و فعالیتهای این کمیته به شورای منطقه 3 –داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن

فعالیت میکند. 4 –برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای و اعلام تاریخ آن به شورا و آموزش بازوها,

5 –ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیتهای انجام شده شامل:بیلان مالی,مکاتبات اداری,ارائه هدف

و برنامه ریزی, 6 –خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری شورای منطقه ارائه می دهند

یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را با صورتجلسه برای

نمایندگان ارسال کند.

*جلسه بعدی شورای منطقه در تاریخ: 08 / 02 / 96 در استان تهران رأس ساعت 9 صبح

برگزارخواهد شد که آدرس مکان متعاقباً اعلام می شود.

آدرس پست الکترونیکی شورای منطقه iran_rsc@yahoo.com

آدرس وبسایت نارانان ایران www.khmir.ir

آدرس وبسایت جهانی نارانان www.nar_anan.org

آدرس پست الکترونیکی کمیته آدرس naranon.address@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی نشریات nashriyat_shora@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی فصل نامه payamhaynaranan@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی ترجمه translate_nar@yahoo.com

آدرس پست الکترونیکی اطلاع رسانی etshora.iran@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی ناراتین narateen.shora92@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی دفترمرکزی نارانان وناراتین ایران nsoiranrsc@gmail.com

آدرس پست الکترونیکی منشی monshi.shora93@gmail.com

با تشکر منشی شورای منطقه: شکوفه.م

شماره تماس: 09196217734

ساعات پاسخگویی: 13 – 10 صبح

19 – 16 بعد از ظهر__

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟