گزارش صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران 78

تاریخ :4/2/1399

شماره : 78

 

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران
اولین جلسه اضطراری در فضای مجازی ) شماره 87)

جلسه روز پنج شنبه 4/2/99 ساعت 15 با خواندن دعای آرامش آغاز شد

12 سنت و 12 مفهوم خوانده شد
طبق حضور و غیاب 22 نماینده حاضر که 2 نماینده حق رای نداشتند

و از 20 نماینده دارای حق رای، 3/2 آرا
مساوی با 14 و اکثریت ساده 11 می باشد.
این جلسه اضطراری جهت تبادل اطلاعات با شرایط موجود دنیا در مورد فضای مجازی و چگونه می توانیم با
کمک هم محیطی امن تر برای کمک به یکدیگر بوجود بیاوریم ، تشکیل گردید.
تمامی اطلاعات از طریق چند اسکایپ با مشورت و تبادل تجربه با خدمات جهانی می باشد که کلیه اطلاعات و
پاسخ به سوالات فقط تجربه مناطق دنیا می باشد و درک این مطلب که ما برای همه سوالات ،جواب و راه حل
نداریم مهم است ) دفتر خدمات جهانی 10 آوریل 2020.

مصوبات:

1 -11 میلیون تومان از حساب نشریات ) سود سال 99 ) برداشت کنیم و به ودیعه دفترمرکزی اضافه کنیم .
15 موافق ، 2ممتنع )سایر نمایندگان در رای گیری شرکت نکردند(
2-جلسه بعدی منطقه 8 خرداد از ساعت 15 الی18 در فضای مجازی برگزار می گردد . 14موافق 1 مخالف، 3
ممتنع ) سایر نمایندگان در رای گیری شرکت نکردند (
* 2 نماینده حق رای نداشتند که در زمان رای گیری اعلام نشد بنابراین رای آنها از تعداد آرا حذف شد

 

سوالات مطرح شده در جلسه :

1-در اسکایپ نوشته شده که منطقه جنوب هم با شما حضور داشته اما خدمتگزارانش رای گرفته اندکه فقط
استانها از طریق زوم جلسه داشته باشند و لینک برنامه خود را برای تمامی گروهها ارسال کرده اند که این
غیراصولی می باشد چه باید کرد؟
پاسخ:هیچ منطقه ای در طول چندین اسکایپ که با خدمات جهانی داشته ایم با ما حضور نداشته فقط ما
مشکلات خود را مستقیما مطرح می کردیم فقط منطقه جنوب در اسکایپ روسیه که هیچ ارتباطی با فضای
مجازی نداشت به دعوت خود کشور روسیه حضور داشت .
ما در موردتصمیمات اصولی یا غیراصولی هیچ منطقه ی دیگری صحبت نمی کنیم زیرا پاسخگوی آن نمی
باشیم منطقه ایران طبق ایمیل های خدمات جهانی که در دسترس تمامی نمایندگان می باشد تاکید نموده
است که ناحیه ، استان و منطقه برگزار کننده جلسات مجازی نمی باشد، عمل کرده است. تمامی گروههای
تشکیل شده باید در آدرسهای نواحی ، استان و منطقه ثبت گردد ) مراجعه شود به گزارش 78ص 7 تاریخ
4/2/99 و نامه ی مدیر اجرایی دفتر و آخرین گزارش مدیر اجرایی که در تاریخ 4/2/99 ارسال گردیده (

2 -آیا اعضا می توانند پس از شرکت در جلسه مجازی پول به خرانه استان واریز کنند؟
پاسخ:این یک تجربه جدید است و هیچ راه حل مستقلی نیست و اما چند تجربه از مناطق مختلف هست:
الف( هر عضو پس از شرکت در جلسه مبلغی را در پاکتی قرار داده و این پولها را در خانه جمع کند تا پس از باز
شدن گروه، پول جمع آوری شده را در سبد گروه بریزند.
ب( در برخی از جلسات اعضا به شماره حساب خزانه ی ساختار ) منطقه، استان و ناحیه ( واریز می کنند
ج( درگروه فرد شناخته شده ای انتخاب گردد و به حساب آن شخص واریز گردد و فیش آن در تمامی جلسات
به رویت اعضا برسد.

3 -خدمتگزاران یکی از استانها نظرشان این می باشد که کلیه ی گروههای بهبودی خزانه و نقدینگی نشریات
خود را که در دست خدمتگزاران گروهها می باشد به خزانه ی استان واریز کنند ایا اینکار درست است؟
پاسخ: استان و ناحیه نمی توانند برای گروهها تصمیم بگیرند.

4-اگر گروهها پول خود را به استان واریز کنند پس از باز شدن جلسات آیا باید پول به گروهها برگردانده شود ؟
پاسخ: اگر گروه تصمیم گرفت که اینکار را انجام دهد قبل از واریز ابتدا با خدمتگزاران استان هماهنگ کنند

 

5 -اگر خانمی از طریق لینک وارد گروه آقایان شد و یا برعکس چه باید کرد؟
پاسخ: منشی و یا ادمین گروه فردی را که برخلاف اساسنامه گروه وارد گروه شده را حذف می کند

6 -در این شرایط که امکان برگزاری جلسات حضوری وجود ندارد گروهها و استانها یی که خدمتگزاران شان،
خدمت شان تمام می شود چه باید بکنند؟
پاسخ: همان خدمتگزاران بهتر است تا زمانی که شرایط به روال عادی برگردد و جلسات بصورت حضوری برگزار
گردد، در خدمت خودشان باقی بمانند اما اگر خدمتگزاری نمی تواند در خدمتش بماند گروه یا ساختار تصمیم
می گیرد که چه کسی را جایگزین کند یا اینکه آن خدمت خالی بماند .

7-به دلیل اینکه انجمن ما به ثبت نرسیده آیا می توانیم از اطلاعیه انجمن معتادان گمنام پیروی کنیم ؟
اعضا اصرار دارند که با رعایت اصول بهداشتی و فاصله جلسات برگزار گردد. زیرا ما هیچ ارتباطی با آنها نداریم.
پاسخ: همه گروههای انجمن نارانان طبق موازین ساختار خود عمل کنند و بازگشایی هر جلسه بهبودی گروه به
قوانین و موازین کشور یا استان یا ناحیه ی آن گروه بستگی دارد .گروههایی که در مکان های دولتی تشکیل می
شوند طبق ضوابط آن مکان باید عمل کنند

8-نحوه صحیح تشکیل جلسات مجازی به چه شکلی است؟
پاسخ :هر گروه اعضا و خدمتگزاران آن جمع شوند و تصمیم بگیرند که می خواهند از کدام نرم افزار استفاده
کنند پس از تشکیل جلسه مجازی با مسئول ادرس های استانشان تماس گرفته و لینک جلسه را اعلام کنند و
بدین صورت در آدرس های منطقه ثبت شوند سپس جلسات خود را طبق فرمت جلسات حضوری برگزار کنند.
گروهها می توانند با هم گروههای مشارکتی تشکیل دهند اما برای تصمیم گیری در مورد خزانه ، نشریه و سایر
موارد و تصمیمات باید در جلسه اداری همان گروه گرفته شود) رجوع شود به آخرین گزارش سوالات از خدمات
جهانی در مورد خزانه و نشریه در تاریخ 4/2/99)

9 -آیا در شهری که وضعیت بیماری سفید اعلام شده است گروهها می توانند جلسات بهبودی را برگزار کنند؟
پاسخ: همه گروهها باید موازین کشور را رعایت کنند اگر قوانین کشور اجازه می دهد می توانیم جلسه برگزار
کنیم.

10 -اگر گروهها برای برگزاری جلسات مجازی تمایل نداشته باشند نماینده چه باید کند؟
پاسخ: تشکیل جلسات مجازی برای هیچ گروهی اجباری نیست و بستگی به تصمیمات اعضای آن گروه دارد.

 

11 -آیا در گروههای مجازی نشریه را معرفی کنیم؟
پاسخ: در جلساتی که فقط جهت مشارکت تشکیل می شود طبق تجربه ی خدمات جهانی فقط برای مشارکت
می باشد اما در جلسات گروه معرفی نشریه مانعی ندارد از جلد نشریه و یا خواندنیها می توانند در گروه عکس
بگذارند اما تاکید گردد که قانون کپی رایت را رعایت کنند و به هیچ عنوان از آنها کپی گرفته نشود. آیا امکانات
اینکار وجود دارد یا خیر؟ در صورت نداشتن امکانات فقط کتابها معرفی گردد

12-اگر عضوی از هر گروهی که باشد و یا تازه وارد نشریه بخواهد مسئول نشریات گروه می تواند برایش
بفرستد و پولش را بگیرد؟
پاسخ: خدمات جهانی هم چنین تجربه ای را داد .گروهها می توانند اینکار را انجام دهند بنابراین خود گروه باید
در این مورد تصمیم بگیرد

13 -اگر نشریات گروه فروش نداشته باشد چگونه می تواند دوباره خرید کند؟
پاسخ: گروهها می توانند در راستای اصول در جلسه اداری خودشان تصمیم بگیرند
14-گروهایی که ادغام شده اند و یک گروه مشارکتی را تشکیل داده اند باید آدرس شان به اطلاع منطقه
رسانده شود و ثبت گردد؟
پاسخ: مراجعه شود به گزارش نماینده 4/2/99 . بله باید به مسئول آدرسهای ناحیه و یا استان خود اطلاع داده
و ثبت گردد و سپس در کمیته وب سایت منطقه اطلاع رسانی شود و قید گردد که جلسه فقط مشارکت می
باشد.

15-اگر گروهی فقط یک دورهمی باشد و محدودیت زمانی نداشته باشد و از صبح تا شب مشارکت های خود را
تایپ می کنند آیا این جلسه اصولیه که به فعالیتش ادامه بدهد؟

پاسخ: طبق اصول انجمن گروههایی مورد تایید نارانان می باشند که در آدرس جلسات ناحیه ، استان و منطقه
قید شده باشد و طبق فرمت انجن اجرا گردد در غیر اینصورت آن جلسات شخصی می باشد و به انجمن هیچ
ارتباطی ندارد و نقطه پاسخگویی در این زمینه نخواهد داشت مسئولیت با خود افرادی است که در آن گروهها
شرکت می نمایند.

16 -آیا جلسات مجازی گروه باید در روزهای مشخص شده ی قبلی برگزار گردد؟
پاسخ: هر گروه طبق اساسنامه ی خود تصمیم بگیرد

 

17 -قبل از جلسه ناحیه بخاطر شرایط پیش آمده پول خزانه دست نماینده ها مانده است استان می تواند
درخواست کند که حساب خزانه واریز کنند؟
پاسخ: استان و ناحیه نمی توانند برای گروهها تصمیم بگیرند.

18 -آیا اگر اعضایی غیر از اعضای خودمان وارد گروه شوند گروه ما تبدیل به گروه مشارکت می شود و گروه،
دیگر رسمیت ندارد و نمی توانیم جلسه اداری برگزار کنیم؟
پاسخ: جلسات مجازی یک گروه مطابق با جلسه حضوری فرمت دارد و در زمانی که جلسه اداری دارند اعلام می
کنند که این جلسه اداری مربوط به گروه …….. است. اعضا غیر ثابت مثل جلسات حضوری می توانند انتخاب
کنند که در جلسه اداری بمانند یا اینکه بروند اما جلسات مجازی مشارکتی جلسه مشترک چند گروه در یک
شهر، ناحیه یا استان است

19 -آیا در جلسات مجازی از سایر اعضای خارج از گروه خودمان سخنران دعوت کنیم؟
پاسخ: ما در جلسات حضوری هم مهمان دعوت می کردیم در این جلسات هم می توانیم با توجه به اساسنامه
هر گروه عمل می کنیم

20-بعضی از اعضا خودشان به تنهایی و یا با بعضی از اعضا دیگر نارانان گرو تشکیل دادند بعد از آن تماس
گرفتن اسم گروه و لینک آنرا داده اند و آنرا ثبت کرده اند اما نماینده گروه نبودن آیا آن گروه رسمی است؟ آیا
تمامی خدمتگزاران خدمات قبلی را در گروه دارند؟
پاسخ:در جلسات مجازی مشارکتی اعضای مختلفی از گروههای مختلف جمع می شوند و یک گروه برای
مشارکت تشکیل می دهند این گروهها تنها یک ادمین یا منشی دارد در این گروهها گزارش نمی دهند نماینده
و علی البدل ندارند جلسه اداری ندارند و این گروهها باید از طرف ناحیه و یا استان معرفی گردند به عنوان گروه
شهر یا استان……. تا رسمیت داشته باشند گروههای مشارکتی یک منشی یا ادمین دارد. آن فرد گروه خود را به
نماینده ناحیه یا استان معرفی کرده و در آدرسهای ناحیه یا استان ثبت می نماید و در نهایت در آدرسهای
منطقه ثبت می گردد زمان و ساعت طبق فرمت نارانان اجرا می شود در صورت ثبت نشدن رسمیت ندارد البته
در مورد این سوال دوباره از خدمات جهانی اطلاعات خواهیم گرفت

21 -آیا ساختار استان را هم می توانیم در فضای مجازی تشکیل دهیم یا اینکه صبر کنیم تا مشکل برطرف شود
و جلسات بصورت حضوری تشکیل گردد؟

 

پاسخ: استان هم می تواند در فضای مجازی جلسه اش را برگزار کند. کمیته خدماتی استان می تواند با در نظر
گرفتن سنت 4 و اساسنامه خودش تصمیم بگیرد

22 -میزبان گروههای مجازی چه شرایطی یا وظایفی باید داشته باشد؟
پاسخ : سوال نامفهوم است.

اطلاعیه:
5 -استانها رای گروههای خود را در مورد پیشنهادات کنفرانس را جمع آوری کرده و برای منشی منطقه ایمیل
کنند
2 -از تمامی استانها درخواست می گردد تجربیات گروههایی که جلسه مجازی برگزار کرده اند را گردآوری کرده
و برای منشی منطقه ارسال کنند.
3 -نمایندگان استانها شماره خزانه دار استان خود را برای خزانه دار منطقه ارسال کنند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟