گزارش صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران 80

 به نام خدا

گزارش شماره:80

    تاریخ:08/03/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

      سومین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 08/03/99 ساعت15

با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم خواند شد.

طبق حضور وغیاب21نماینده حاضر 3/2آرا مساوی با 14 اکثریت ساده 11 می باشد.

گزارش نمایندگان

تهران           نماینده : مریم                       علی البدل :آذر

درخواست ها

درخواست از خزانه دار ،لطفا گزارش مالی مجمع را ارسال کند.

پیشنهادات به منطقه

1.با توجه به شرایط موجود وحذف هزینه های برگزاری جلسات بهبودی وخدماتی به دلیل برگزاری جلسات در فضای مجازی ،از کمیته خدماتی تقاضا داریم بیلان هزینه های خود را در شرایط امروز اعلام کند تا اعضا بتوانند در مورد سنت هفت آگاهانهتصمیم بگیرند.

2.فرمت خواندنی ها به صورت پی دی اف برای جلسات مجازی در اختیار گروهها قرار گیرد.هدف دسترسی راحت سخنران ها و اعضا به این خواندنی ها در گروه است .

         مازندران          نماینده: ژاله               علی البدل: محبوبه

موفقیت ها

1.برگزاری جلسه اضطراری استان جهت انتقال مطالب از منطقه وپاسخ به سوالات نمایندگان در مورد فضای مجازی

2.برگزاری جلسه استان در فضای مجازی

مشکلات

بسیاری از گروهها در فضای مجازی جلسه ندارند ولی نماینده در جلسه استان مجازی شرکت می کند در حالی که رای گروه خود را ندارد وبرای رای گیرهای استانی مشکل داریم. برخی از گروهها شرایط برگزاری جلسات مجازی را ندارند.

درخواست ها

1.برگزاری جلسه منطقه بصورت حضوری با رعایت موازین بهداشتی برای تصمیم گیری ها و انتخاب خدمتگزاران

هدف:بصورت مجازی در مورد بسیاری از مشکلات نمیتوان رای گیری درست واصولی انجام شود.

  1. درخواست از کمیته موقت مجمع گروهها برای برگزاری مجمع پولهایی که به حساب مجمع ریختند الان چند ماه میگذرد درخواست میکنیم یک گزارش شفاف مالی بدهید.

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 8خردادماه 99*

  1. تغییر دستور جلسه( 16موافق،2ممتنع)
  2. زمان گزارش مدیر عامل اضافه شد.(21موافق)
  3. تفیض اختیار به خدمتگزاران اداری جهت تصمیم گیری برای تاریخ پیشنهادی برگزاری کنفرانس خدمات جهانی (15موافق،3مخالف،1ممتنع)
  4. خدمتگزاران فقط در مورد روز وساعت جلسه مجازی حق رای دارند(18موافق،1مخالف،1ممتنع)
  5. اضافه شدن مدت زمان برگزاری جلسه کمیته خدماتی منطقه در دو روز سه ساعته در فضای مجازی(17موافق،10مخالف،7ممتنع) (تعدادرای دهندگان در این بند 34نفر بوده است که اکثریت ساده مساوی با 18می باشد بنابراین رای نیاورد)
  6. برگزاری کارگاه در فضای مجازی (15موافق،1مخالف)

*توجه در رای گیریها تعدادی از نمایندگان شرکت نکردند .همچنین در زمان رای گیری بند 5مصوبات تمام خدمتگزاران نیز شرکت داشتند.*

اطلاعیه

طبق گزارش شماره7مدیر عامل وصحبت در جلسه کمیته خدماتی منطقه لطفا گرو هها نظارت وآرای خود را در مورد روند ثبت اعلام فرمایند.          

——————————————————————————————–

پاسخ به سوالات

سوال عمومی

استان اصفهان

1.در شرایط کنونی که جدید هم هست اکثر ساختارها خدمتگزاراها خدمتشون تمام شده در این شرایط آیا راه حلی برای انتخاب خدمتگزار وجود دارد؟

#پاسخ: طبق گزارش دفتر خدمات جهانی (10آوریل 2020)اگر دوره خدمت یکی از خدمتگزاران تمام شودیا نتواند به خدمت ادامه دهد،همانطور که قبلا گفته شد با توجه به شرایط ،گروه باید گزینه های خود را در نظر بگیردناحیه یا منطقه می توانندتصمیم بگیرند  تا رفع بحران صبرکند و پس از شروع جلسه حضوری ،خدمتگزار انتخاب کند.

استان تهران

سوال عمومی

2..در صورت تصمیم به برگزاری مجمع لطفا عنوان کنید آیا گروه هایی که ثبت نام نکردند می توانند ثبت نام کنند؟

#پاسخ: بعد از مشخص شدن تاریخ کنفرانس بعدی در این مورد تصمیم گیری میشود.

استان سیستان وبلوچستان

سوال عمومی

3.قرار بود دو مدیر عامل پاسخگو باشند چی شد؟

#پاسخ:بعد از تشکیل جلسات به صورت حضوری از ایشان دعوت میشود.

استان خوزستان

4.نماینده منطقه: در گزارش قبلی در مورد خزانه گروهها نوشته شده که تجربه بعضی مناطق به حساب شخصی کسی پول واریز می کنند در استان من چالش بوجود آمده لطفا مینوشتید که مناطق کشورهای دیگر در ایران این اتفاق نیفتاده است حتما جواب گو باشید؟

#پاسخ: نماینده عزیز،گزارشات من وعلی البدل تمامی تجربیات مناطق دنیا میباشدو تجربه خزانه هم همانطور،که در گزارش  شماره تحت عنوان(سوالات 1-9)از طرف خدمات جهانی ارائه شده است. در مورد خزانه گفته نشده که به حساب شخصی کسی پول واریز شود.گفته شده گروه میتواند به کسی که مورد اعتماد می باشد (با رای وجدان گروه به عنوان خزانه دار انتخاب میشود)اجازه داد که یک حساب برای گروه باز نماید.ایشان باید هر هفته کمک مالی را نشان دهد وآخر هر جلسه گزارش دهد.

استان زنجان

سوال عمومی

5.عدم همکاری اعضای هیئت نمایندگان برای تشکیل جلسه از طریق اسکایپ با توجه به اینکه اکثر اعضا نیاز به جلسه دارن وبا وجود این که چندین بار تقاضا دادیم جلسه مجازی هیئت نمایندگان برگزار کنیم هیچ ترتیب اثری داده نشده وظیفه نماینده وعلی البدل نماینده چیست؟

#پاسخ:نماینده وعلی البدل استان وظیفه دارند اطلاعات را به استان انتقال دهند واگر سایر خدمتگزاران همکاری نکردند نماینده هیچ مسئولیتی ندارد.

06به دلیل نداشتن جلسه مجازی نحوه رای گیری به چه شکل می باشد؟

#پاسخ:طبق گزارش خدمات جهانی (10آوریل2020)به دلیل تغییرات جهانی ،گروههای زیادی جلسات مجازی دارند.بعضی از مناطق ونواحی نیز جلسات اداری را بصورت مجازی برگزار میکنند .فرمت این جلسات نیز مانند جلسات حضوری مجمع،ناحیه وغیره است.آنها هم دستور جلسه،گزارش ، موضوعات معوقه ، موضوعات جدید وغیره دارند.با توجه به اندازه منطقه شما،ممکن است هماهنگی وبرنامه ریزی یک جلسه طول بکشد.پیشنهاد کرده ام تا وقتی در این مورد تصمیمی گرفته شود،منطقه گزارشی تهیه کند تا گروهها واعضاءبدانند در ایران ودنیا چه خبر است.فرمت هر جلسه که باید با جلسه مجازی تطبیق داده شود،با در نظر گرفتن اصول وسنتهای نارانان انجام شود. رای گروه فقط در گروه گرفته میشود اگر گروهی جلسه بهبودی مجازی ندارد برای رای دادن خود باید جلسه اداری مجازی برگزار کنند.

7.کمیته آدرس و وب سایت :منطقه جنوب کدام شهر ها ویا استان ها هستن؟

#پاسخ:منطقه جنوب به سیزده ناحیه تقسیم میشود که استانهای جنوبی کشور را در بر میگیرند .  استان هرمزگان،کهگیلویه بوراحمد،جهرم،لارستان،فسا،بخشی از استان کرمان ویک گروه از استان تهران جز این منطقه میباشند.

استان کرمانشاه

8.هیئت مدیره :آیا هیئت موسس همه نارانانی هستن؟

#پاسخ:هفت نفر از اعضای هیئت موسس که در جلسه مجازی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 8/3/99اعلام گردید همه نارانانی هستند.

استان گیلان

سوال عمومی

9.در رابطه با چگونگی باز گشایی جلسات لطفا راهنمایی بفرمایید که طبق اصول چگونه باید عمل کرد؟ و به عهده ی چه خدمتگزاری است؟

#پاسخ:مطابق با اساسنامه هرگروه فردی که مسئول ارتباط با مکان بوده است با مسئول مکان تماس برقرار میکند در صورت قبول کردن مکان تمامی قوانین ذکر شده توسط مکان را اجرا میکند(موارد بهداشتی از جمله : ماسک،دستکش و………….)

استان مازنداران

سوال عمومی

10.آیا نمایندگان گروههایی که طی مدتی جلسه مجازینداشتند می توانند در جلسه استان بصورت مجازی شرکت کنند ورای بدهند؟

#پاسخ:نمایندگان تمام تصمیمات ومسائل اداری خود را در گروه اداری خود میگیرند.به گزارش  خدمت جهانی (10آوریل2020) رجوع شود.

11.وقتی خدمت خدمتگزاران گروه تمام شده وفقط خدمت نماینده باقی مانده ایشان می تواند بقیه خدمت ها را به تنهایی انجام بدهند مثلا واریز به ناحیه ومنطقه داشته باشد؟

#پاسخ:گروهها در جلسات اداری مجازی خود تصمیم میگیرند.

12.پولی که بابت نماینده وعلی البدل داده شده پول تکلیفش چی شد؟

#پاسخ: از خزانه دار پرسیده شود ودر این مورد پس از مشخص شدن تاریخ کنفرانس در حلسه کنطقه تصمیم گیری می شود.

13.آیا استان هم میتونه به همین ترتیب مثل منطقه در مورد مسائل استان و تصمیم گیری ها رای گیری کند؟

#پاسخ :شرایط برای همه جدید میباشد منطقه به این شکل تجربه میکند واگر استانها مایل باشند با رای استان خود میتوانند این تجربیات را امتحان کنند

14.کمیته چاپ وتوزیع نشریات: کتابهایی که موجود نیست چه وقت چاپ می شود؟

#پاسخ: کمیته نشریات در حال گرفتن پیش فاکتور از شهرهای مختلف میباشد انشالله بعد از بررسی وبا توجه به موجودی نشریات برای چاپ اقدام خواهد شد متاسفانه به علت شرایطی که پیش آمده زمان نمیتوان مشخص کرد اما تلاش برای هر چه سریعتر انجام این کار را داریم.

  1. خزانه دار: چرا باداشتن خزانه منطقه برای هر مسئله ای حساب جداگانه باز می شود؟نقش خزانه دار منطقه چیست؟

    #پاسخ:این تصمیم در کمیته خدماتی منطقه توسط نمایندگان استانها گرفته شده است که از منابع کمیته مجمع نمی توانیم برای خدمات دیگری استفاده کنیم و می باید در اختیار همان کمیته قرار گرفته ومسئولیت نظارت به عهده خزانه دار می باشد وکمیته مسئول عملکرد مالی وپاسخگو به خزانه دار میباشد.

*توجه تعدادی از سوالات استانها در جلسه شبیه به هم بوده است وبه دلیل جلوگیری از دوباره کاری از صورت جلسه حذف شده است.*

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 12/4/99 روز پنج شنبه ساعت 15الی 18در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه

08/03/99

شماره خدماتی
گرداننده 15-18 09196217736
نایب گرداننده 15-18 09196217739
مدیر عامل 15-18 09129353662
منشی 15-18 09196217734
نماینده 15-18 09196217738
علی البدل نماینده 15-18 09925636747
خزانه دار 16:05-18 09196217740
کمیته آدرس ووبسایت 15-18 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 15-18 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 15-18 09140121243
کمیته ترجمه موقت 15-18 09198987545
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه 09197319605
کمیته ناراتین 15-18 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات     16:40-18 09196217735
کمیته موقت مجمع غ  

اطلاعات نمایندگان 08/03/99

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
      ورود-خروج       ورود-خروج  
آذربایجان شرقی غ   09149145233

 

آذربایجان غربی 15-18          – 09143880129
اردبیل             غ            غ 09144541123

09371396989

اصفهان 15-18 15-18 09162926131

09139728507

البرز 15-18           غ 09307990367

09382993795

بوشهر 15-18             – 09177761302
تهران 15-18 15-18 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری 15-18                 – 09137713914
خراسان شمالی ورضوی غ 15-18 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی غ 09151636371
خوزستان 15-18 09302802128

09017760757

زنجان 15-18           15-18 09199971688

09197494741

سمنان 15-18 غ 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان              15-18 غ 09157221952

09151901385

قزوین غ             – 09379433915
قم          15-18      – 09369124185
کرمان 15-18 15-18 09120340910

09907314036

کرمانشاه          15-18             – 09186834350
کیش          15-18              – 09169333799
کردستان غ               – 09190301440
گلستان 15-18 غ 09111805241

09112702957

گیلان 15-18         غ 09038969108

09019110499

لرستان غ         – 09160181296
مرکزی 16:19 15-18 09012512932

09302913053

مازندران 15-18 15-18 09114153835

09118218865

همدان 15-18               غ 09358551581

09378007208

یزد 15-18           – 09331637298

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)           شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟