صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش 81

 به نام خدا

گزارش شماره:81

    تاریخ:12/04/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

       چهارمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه 12/04/99 ساعت15

با خواندن دعای آرامش آغازشد ،12سنت،12مفهوم خواند شد.

طبق حضور وغیاب20نماینده حاضر که 2 نماینده حق رای نداشتن 3/2آرا مساوی با 12 اکثریت ساده10 می باشد.

 

گزارش نمایندگان

اصفهان     

درخواست ها

1-چاپ نشریات جدیدوترجمه شده.

2-چاپ دوخبرنامه که از پارسال آماده چاپ بود لطفا توجه شود وچاپ گردد.

3-از تمامی خدمتگزاران درخواست میشود که حیطه خدماتی را رعایت کنن ومفهوم 3و5را رعایت کنیم.

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:در اساسنامه منطقه قسمت هیئت مدیره بندی گذاشته شودکه

زمانی که عصوی از این هیئت خدمتش تمام شد یا انصراف داد در وزارت کشور انصراف خود را بدهد.

دلیل وهدف:مثل تمامی خدمتگزارها که بعد از پایان خدمتش وسایل را تحویل میدهند

این امضاءهم نوعی اما نت داری می باشد هدف جلوگیری از تکرار مشکلی که بوجود آمده وتجربه هم شده است.

پیشنهاد:پمفلتهای تک برگی بخصوص پمفلتهای اطلاع رسانی جهت ارائه در غرفها وقرار دادن رایگان در اختیار گروهها از لحاظ قیمت برای خزانه مشکل ساز شده

لطفا قیمت این نشریه کمتر شودوتجدید نظر شود.

دلیل وهدف:درخواست برگزاری غرفه ها در استان دوباره از سر گرفته شده تعداد غرفها هم زیاد است

این غرفها در راستای سنت پنج است برای اینکه به خزانه متضررنشود این نوع نشریه سود داشته باشد.

———————————————————————————————-

تهران           

درخواست ها

درخواست از کمیته نشریات: نیاز به یکدست شدن کلمات در سنت ها ومفاهیم ونشریات نارانان .به طور مثال

1-درکتاب تجربه،نیرو امید سنت یک (سه بهمن)از کلمه اتحاد

2-درکتاب خدمات محلی سنت یک از کلمه یکپارچگی

3-در کتاب 31روز در نارانان سنت یک از کلمه یگانگی

4-در کتابچه آبی از کلمه یکپارچگی استفاده شده است.

5-درخواست از کارگاه:یک کارگاه آموزشی برای جلسات مجازی تشکیل شود.

پیشنهادات به منطقه

تشکیل کمیته موقت ثبت انجام بگیرد.

دلیل وهدف:روند درست تر ثبت

اطلاعیه

برگزاری جلسات استان در فضای مجازی

————————————————————————————————

       خوزستان               

موفقیتها

1-استارت جلسات مجازی در شهرهای ماهشهر،آبادان،خرمشهر ورامهرمز

درخواست ها

درخواست از نماینده:لطفا گزارشات خدمات جهانی با تاریخ وآرم نارانان پی دی اف شوند

این درخواست استان است و حتما به خدمات جهانی ارجاع داده شود.

درخواست از خزانه دار:اگر مقدور است لطفا یک شماره حساب کارت مجازی از بانک بگیرید

تا اعضاء واستانها در این شرایط بتوانند از منزل پول به حساب خزانه منطقه واریز کنند.

————————————————————————————————

خراسان جنوبی

موفقیتها

1-برگزاری جلسه مجازی در وات ساپ روزهای شنبه ،دوشنبه وچهارشنبه

2-چون فعلا کتاب تجربه نیرو امید چاپ نمیشود ودر دسترس بیشتر اعضا نیست

هر روز یک صفحه از کتاب در همان گروه بهبودی مجازی باز میشود و اعضاءدرباره ی موضوع مشارکت می کنند.

مشکلات

1-بعضی جلسات شهرستان باز شد ولی بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اعضای شرکت کننده در جلسات مجدد جلسات بسته شد.

2- اعضای هیات خدماتی در برگزاری جلسات هیات همکاری لازم را ندارند.

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:روند ثبت ملی ادامه پیدا کند.

دلیل هدف:1-چون انتخاب استانها در صورت دادن مجوز به استان مشکل خواهدبود.

2-استانهای بزرگ در الویت قرار خواهد گرفت واستانهای کوچکتر از این مجوز محروم میشود.

3-روند ثبت ملی ودادن مجوز به استانها تا سالیان سال طول خواهد کشید ونتیجه خوبی نخواهد داشت.

——————————————————————————————–

کرمان               نماینده:نسترن                 علی البدل: سکینه

واریزی به خزانه: 500000ریال

موفقیتها

1-برگزاری اولین کارگاه  در فضای مجازی با حضور سخنرانان از شهرهای دیگر

2-دادن فراخوان برای کارگاههای بعدی با حضور سخنران از کشورهای دیگر

درخواست ها

1-درخواست جلسه اضطراری با مدیر عامل برای شفاف سازی گزارش ثبت

ودر صورت نیاز رای گیری و دادن تفویض اختیار در بعضی موارد برای پیشبرد هرچه سریعتر ثبت کشوری

2-برگزاری کارگاه توسط منطقه برای برگزاری جلسات مجازی

———————————————————————————————–

کرمانشاه            نماینده:میترا

موفقیتها

1-اولین موفقیت بعد از ماهها تعطیلی به علت شرایط قرمز استان برگزاری جلسه کمیته خدماتی استان

2-راه اندازی جلسات مجازی شهرستان ایلام

درخواست ها

1-تشکیل کارگاه مجازی در رابطه با سنت هفت و توضیح هزینه های جاری در این شرایط جهت همکاری مجدد اعضاء

2-تشکیل کمیته کارگاه موقت توسط گرداننده

مشکلات

1-حمایت نکردن اعضاءجهت تشکیل جلسات مجازی به علت نداشتن گوشی ویا توانایی نصب اپلیکیشن های ارتباطی

2-حمایت نکردن خزانه به دلیل اینکه دوستان فکر می کنند جلسات مجازی استان ومنطقه چون مجازی هست هیچ هزینه ای ندارد.

3-خرابی گوشیهای خدماتی ونداشتن توان مالی خزانه استان جهت خرید گوشی سالم یا حتی اندروید

4-مطالعه نکردن گزارشات منطقه واستان توسط اعضاءگروهها

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:جلسات کمیته خدماتی منطقه ایران دو روز پشت سرهم باشه ودر دو تایم 3ساعته

دلیل وهدف:چون تجربه این چند بار جلسه نشان داده که وقت کم هست وبه هیچ مسئله ای به طور کامل رسیدگی نمیشود جهت بهبود اثر بخش بیشتر جلسات

پیشنهاد:از بین اعضای کمیته خدماتی منطقه موقت برای کمیته کارگاه انتخاب کنیم

دلیل وهدف:الان که شرایط خاص هست استانها نیاز بیشتری به اطلاعات دارند و کارگاههای مجازی برگزار شود.

———————————————————————————————-

کردستان          نماینده:هما (موقت)                       علی البدل: شب بو(موقت)

موفقیت ها

برگزاری جلسات در فری کنفرانس و وات ساپ

درخواست ها

1-برگزاری کارگاه در رابطه با ساختار

2-برگزاری کارگاه در رابطه با کتاب راهنمای خدمات محلی

مشکلات

خالی ماندن پست خدماتی در گروهها وساختار وحمایت نشدن خزانه توسط اعضاء

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:جلسات دو روزه برگزارشودتا کارهانیمه تمام نماند در دو تایم دو ساعته

دلیل وهدف:چون شارژگوشی ها جوابگو نمیباشد.

مازندران                    نماینده:ژاله                     علی البدل: محبوبه

موفقیت ها

برگزاری جلسه اضطراری جهت اطلاعیه منطقه در مورد ثبت نتیجه اینکه استان مخالف ثبت استانی می باشد

وبا ثبت ملی نارانان موافق هست

درخواست ها

1-لطفا گزارش مدیر عامل مبنی برثبت نارانان از وزارت کشور با نامه سر برگ دارد

شماره نامه وپاراف شده از وزارت کشوررا ضمینه گزارش خود کنند

تا گروهها به استناد نامه مکتوب وزارت کشور تصمیم گیری کنند.

2-خانم مدیرعامل گزارشی شفاف کتبی ارائه دهند.

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 12تیرماه 99*

  1. تغییر دستور جلسه( 17موافق)(17نماینده حاضر بودند)
  2. مسئول کمیته چاپ وتوزیع نشریات به خدمت خود ادامه دهند(15موافق،1مخالف)(2نماینده خارج از جدول رای گیری نظرخود را اعلام کردندکه جمع آرای موافق 15میباشد)(2نماینده در روند رای گیری شرکت نکردند)

اصلاحیه  مصوبات اولین صورت جلسه فضای مجازی

در جلسات منطقه که به صورت فضای مجازی برگزار میشود خدمتگزاران گزارش ارائه ندهند مگر در موارد خاص ونمایندگان طبق گزارشهای دریافتی سوالات خود را بیان کنند .(این بند از مصوبات جا افتاده بود)

پیشنهادات تاییدشده جهت بررسی

تشکیل کمیته موقت ثبت ومحل شدن هیئت مدیره فعلی .(پیشنهاد دهنده تهران )(تایید کننده البرز)

 

 اطلاعیه ها

1-طبق گزارش شماره 7هیئت مدیره ودرج در صورت جلسه شماره 80موضوع ثبت مورد بررسی قرار گرفت ،

خرد جمعی این بوده است که به دلیل نداشتن رای ونظر اعضای گروهها  روند ثبت به صورت ملی ادامه خواهد داشت

وتا باز گشایی گروهها به شکل حضوری هیچ تصمیمی گرفته نشود.

2-درخواست گرداننده در گزارش تیم گردانندگی شماره 79و80مبنی بر بند ده اساسنامه گرداننده

مورد بررسی قرار گرفت فهم گروهی :

نیاز نیست گرداننده با کمیته های فرعی تماس گیرد و کمیته ها در صورت لزوم با گرداننده تماس میگیرند.

3-به دلیل اینکه رای گیری در مورد برگزاری کارگاه فضای مجازی خارج از ساعت جلسه بوده است این تصمیم گیری به جلسه بعد موکول شد.

4-خدمتگزاران گرامی در مواقعی که نیاز به نظر سنجی از گروهها درباره موضوعات خاصی را دارند .

تاریخ وزمان مورد نیاز مناسبی را اعلام کنند ودر صورت تمدید این زمان آنرا کتبا به منشی منطقه اعلام نمایند .

در غیر اینصورت منشی بعد از بازده زمانی هیچ گونه فایل ویا مطلبی را دریافت نخواهد کرد.

5-نمایندگان گرامی زمان های اعلام شده جهت جمع آوری پیشنهادات ورای های  لازم از گروهها راحتما در اختیار گروهها قرار دهند

وتا پایان زمان اعلام شده ارای جمع آوری شده را ارسال نمایند

در غیر این صورت بعد از بازه زمانی منشی هیچ گونه فایل ویا مطلبی را دریافت نخواهد کرد.

6- در شرایط کنونی گزارشهای استان خود آنها را به شکل فایل ارسال نمایید.

——————————————————————————————–

پاسخ به سوالات

استان اصفهان

کمیته موقت مجمع: 1-اعضای مهمان درخواست برگشت پول را دارند لطفا اقدام گردد.

#پاسخ:کمیته برگزاری مجمع جزءوظایفش نیست که در مورد برگشت وجوهات مهمانان تصمیم گیری کند.

در این مورد باید نمایندگان کمیته خدماتی منطقه تصمیم گیری کنند.

کلیه وجوهات واریز شده در یک حساب سه امضاءشامل (نایب گرداننده،خزانه دار ومسئول کمیته مجمع )

در بانک کشاورزی نگهداری میشود و

این کمیته بخاطر عدم برگزاری فعلا هیچ گونه فعالیتی ندارد به همین خاطر گزارشی هم نخواهد داشت.

استان البرز

هیئت مدیره : 2-دست آورد وحرکت روبه جلوی هیئت مدیره  در راستای ثبت را از شروع خدمت خود عنوان کنید؟

#پاسخ: لطفا به گزارشات مدیر عامل مراجعه نمایید

در ضمن سوالات البرز به صورت شفاهی در جلسه منطقه 12/4/99پاسخ داده شده است.

استان تهران

 کمیته موقت مجمع :3-آیا کمیته مجمع ادامه دارد؟آیا تحویل دادند؟ اگر در خدمت خود باقی ماندند چرا در جلسه منطقه حضور ندارند؟

#پاسخ:کمیته موقت مجمع بدون شرح وظایف وزمان خدمت قبول مسئولیت نمودن در آخرین جلسه حضوری که انجام شد

از کمیته خدماتی درخواست نمود که برای کمیته های موقت وکمیته مجمع شرح وظایف تعریف ودر اساسنامه بیاورند

که متاسفانه به علت تعطیلی جلسات کمیته خدماتی منطقه هیچگونه تصمیم گیری در این مورد انجام نشده است .

لذا طبق اصول زمان مسئولیت این کمیته تمام شده .

چون دوبار زمان جلسه به علت های مختلف که در اختیارات کمیته خدماتی منطقه خارج بوده انجام نشده لذا فعلا هم مشخص نیست

که چه زمانی میشود که مجمع را تشکیل داد واز نظر من باید این کمیته فعلا منحل شود.

در مورد تحویل دادند ،اگر در مورد خدمت است که بشرح بالا مراجعه شود واگر در مورد اقلام خریداری شده است

بله کلیه اقلام در دفتر مرکزی نگهداری میشود.که کلیه فاکتور ها وحساب های آن تحویل خزانه دار شده است.

در آینده نزدیک گزارش کلی از نحوه عملکرد این کمیته ارائه خواهد شد .تشکر میکنم از دوستانی که پی گیری نمودند.

سوال عمومی

استان بوشهر ومرکزی

4-بخاطر عدم همکاری خدمتگزاران هیچ گزارشی نداریم ونتوانستیم کمیته ناحیه رو برگزار کنیم چون همکاری نمی کنند .چکار کنیم؟

#پاسخ: نماینده وعلی البدل استان وظیفه دارند اطلاعات را به استان انتقال دهند

واگر سایر خدمتگزاران همکاری نکردند نماینده هیچ مسئولیتی ندارد.

استان خوزستان

کمیته چاپ وتوزیع نشریات: 5-در گزارش قبلی لیست خرید نشریات نوشته شده بود دبستانی ها استان من متوجه نشده یعنی چه؟لطفا در مورد این موضوع توضیح دهید.ویک پیشنهاد اگر میشود خبرنامه را به نشریات اضافه کنید چون گروهها نیاز به این نشریه دارند؟

# پاسخ: کلمه دبستانی غلط املایی بوده واصلاح شده است.بخش دوم سوال خود را در کمیته خدماتی منطقه پیشنهاد دهید. البته اگر منظورتان مجله پیام بهبودی است  (خبرنامه )این پست خدماتی خالی می باشد.

استان کردستان

کمیته چاپ وتوزیع نشریات: 6-استان بیست عدد کتابچه آبی سفارش داده اما به دست ما نرسیده است این به قبل از کرونا برمیگردد وهزینه آن هم پرداخت شده است.

#پاسخ:بعد از بررسی حساب نشریات حتما پاسخ داده خواهد شد.

7-کتاب دوازده قدم ،تجربه نیرو امید ونشریات ناراتین آیا چاپ شده چون گروههای ما خیلی لازم دارند؟

#پاسخ:منتظر بررسی خزانه دار جهت الویت بندی چاپ نشریات می باشیم.

استان کرمان

کمیته چاپ وتوزیع نشریات: 8-آیا نشریه جدیدی در دست چاپ دارید؟

#پاسخ: بله یک نشریه آماده چاپ میباشد باید برای چاپ وقیمت گزاری با چاپ خونه هماهنگی لازم انجام شود وبعد از بررسی خزانه دار جهت چاپ ارسال گردد.

9-کتاب سنتها آیا برای چاپ آماده شده؟

#پاسخ:هنوز کتاب سنت نارانان به دست ما نرسیده است.

استان کرمانشاه

هیئت مدیره: 10-با شرایط کنونی آیا برنامه ای برای ادامه کار ثبت دارید؟

#پاسخ: با شرایط حاضر منتظر نظر و رای نماینده ها برای ادامه کار هستیم :البته رایزنی وپیگیری های خود را برای ثبت ملی انجمن ادامه می دهیم انشالله به خواست خداوند برای ثبت ملی بتوانیم کاری انجام دهیم.

نماینده منطقه : 11-آیا کارگاههای خدمات جهانی که برگزار میشود ترجمه میشود که در اختیار اعضاءقرار گیرد؟

#پاسخ:کارگاههای مناطق دنیا به زبان انگلیسی می باشد فقط یک کارگاه که در تاریخ 6/3/99برگزارشده است چون مترجم فارسی داشته قرار شده که بعد از ارسال خدمات جهانی به اطلاع اعضاء رسانده شود.

استان گیلان

سوال عمومی

12-در این بحران کرونا آیا خدمت استانی مثل اطلاع رسانی،کارگاه……باید بدون فعالیت باشه؟ خدمتگزارنباید هیچ فعالیتی داشته باشد؟

#پاسخ: هرکمیته ویا خدمتگزاری طبق اساسنامه خود عمل می نمایند وفعالیت ها با توجه به شرایط موجود برنامه ریزی وانجام میشود. ( به گزارش  خدمات جهانی  10آوریل رجوع شود )

13-نمایندگان وخدمتگزاران هیچ همکاری نمیکنن حتی برای برگزاری جلسه مجازی آیا نماینده استان 24ساعته پاسخگو به سوالاتشون باشه وبرای تک تک اعضاءگزارشات را توضیح بده؟

#پاسخ: این سوال در حیطه پاسخگویی خدمتگزاران منطقه نیست اما همه خدمتگزاران در هر سطح خدماتی طبق اساسنامه خود عمل می نمایند.

*توجه تعدادی از سوالات استانها در جلسه شبیه به هم بوده است وبه دلیل جلوگیری از دوباره کاری از صورت جلسه حذف شده است.*

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 16/5/99   روز پنج شنبه ساعت 15الی 18در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه

12/04/99

شماره خدماتی
گرداننده 15-18 09196217736
نایب گرداننده 15-17:30 09196217739
مدیر عامل 15-18 09129353662
منشی 15-17:10 09196217734
نماینده 15-18 09196217738
علی البدل نماینده 15-18 09925636747
خزانه دار 15-18 09196217740
کمیته آدرس ووبسایت 15-18 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 15-18 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 15-18 09140121243
کمیته ترجمه موقت 15-18 09198987545
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه 09197319605
کمیته ناراتین 15-18 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات     15-18 09196217735
کمیته موقت مجمع غ  

اطلاعات نمایندگان 12/04/99

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
      ورود-خروج       ورود-خروج  
آذربایجان شرقی غ   09149145233

 

آذربایجان غربی غ          – 09143880129
اردبیل             غ            غ 09144541123

09371396989

اصفهان 15-18 15-18 09162926131

09139728507

البرز غ           15-18 09307990367

09382993795

بوشهر 15-18             – 09177761302
تهران 15-18 15-18 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری غ                 – 09137713914
خراسان شمالی ورضوی 15:11-18 15-18 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 15-18 09151636371
خوزستان 15-18 09302802128

09017760757

زنجان 16:10-18               غ 09199971688

09197494741

سمنان 15-18 غ 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان              15-18 غ 09157221952

09151901385

قزوین 15-18             – 09379433915
قم          15-18      – 09369124185
کرمان 15:56-18 غ 09120340910

09907314036

کرمانشاه          15-18             – 09186834350
کیش          15-18              – 09169333799
کردستان 15-18               15-18 09186567858

09181701031

گلستان 15-18 15:24-18 09111805241

09112702957

گیلان 15-18         غ 09038969108

09019110499

لرستان غ         – 09160181296
مرکزی 15-18 15-18 09012512932

09302913053

مازندران 16:01-18 15-18 09114153835

09118218865

همدان غ               غ 09358551581

09378007208

یزد غ           – 09331637298

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)           شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟