گزارش صورتجلسه 95 منطقه یک ایران

به نام خدا     

تاریخ25/01/1401      

 گزارش:95

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین  منطقه یک ایران

نوزدهمین جلسه در فضای مجازی

جلسه روز پنج­شنبه25/01/1401ساعت14 با خواندن دعای آرامش ، سنت 6 ،مفهوم 6و25فروردین کتاب سش آغاز شد.

طبق حضور وغیاب21 نماینده در جلسه حضور داشتند. که 3/2 آرا مساوی14 رای واکثریت ساده مساوی11 رای می باشد .

در ابتدای جلسه 19نماینده حاضر بودند 3/2آرا مساوی 12و اکثریت ساده 11رای میباشد تا 45دقیقه اول رای گیری ها با این تعداد انجام شد .

دستور جلسه

**گزارش نمایندگان

**انتخابات

**گزارش خدمتگزاران

**رسیدگی به پیشنهادات معوقه

**پیشنهادات جدید

*((مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه یک))*

1- تغییر دستور جلسه به درخواست نماینده منطقه 15دقیقه به تایم گزارش نماینده اضافه شد.(اتفاق آرا)

2-درقسمت گزارش خدمتگزارها بند الف)خزانه دار    ب)کمیته چاپ وتوزیع نشریات   ت)کمیته گردآوری نشریات   ج) کمیته ترجمه   به ترتیب گزارش دهند.(13موافق،4مخالف)

3-خانم سارا( نائب گرداننده )یک دوره دو ماه خدمت کمیته چاپ وتوزیع نشریات را انجام میدهند.(12موافق،8مخالف)

4-به دلیل اتمام خدمت کمیته چاپ وتوزیع نشریات ونبود خدمتگزار ومواجه شدن با پاره ای از مشکلات  وبررسی آنها  جلسه کمیته خدماتی به  مدت کوتاهی به صورت غیر رسمی برگزارشد.(16موافق،1ممتنع)

5-درحساب های بانکی ذکر شده دراساسنامه منطقه (خزانه و نشریات)چنانچه یک یا چند نفر از صاحبین امضاء در صورت اتمام خدمت ،انصراف،عزل ،فوت  بدهی حتی در بین 2جلسه منطقه نتوانند طبق اساسنامه پیش برود از مسئولین اداری به طور موقت تا رسیدن خدمتگزار استفاده میشود.(اتفاق آرا)(این بند به صورت موقت میباشد .در دستور کار بازخوانی اساسنامه قرارگیرد تا تصمیم گیری لازم جهت اضافه شدن به اساسنامه گرفته شود)

6- تفویض اختیار به تیم گردانندگی جهت تعیین روز برگزاری بازخوانی اساسنامه منطقه (15موافق،2ممتنع9

7-علی البدل نماینده به صاحبیان شماره حساب نشریات و امضاء قرارداد چاپ به طور موقت اضافه شود(14موافق،2ممتنع)

8-خانم معصومه مسئول (کمیته موقت بازخوانی اساسنامه )یک دوره دو ماه  خدمت کمیته آدرس و وب سایت را انجام دهند.(16موافق، یک نماینده از روند رای گیری خارج شد)

9-درخواست رسمی از دفتر خدمات جهانیna(شعبه ایران)جهت همکاری مترجم آنلاین توسط نماینده منطقه(اتفاق آرا)

توجه : برخی از نمایندگان در رای گیری ها شرکت نکردند.

رسیدگی به پیشنهادات

پیشنهادات رد شده

1-لطفا یک حساب جدید برای کمیته نشریات باز شده و در کل گروه های ناحیه اعلام شود و سبد هفت برای

1400/09/18نشریات چرخانده شود. گروه ها نشریات رو حمایت کنند و عشق بدهند

1400/09/18درخواست گوشی هوشمند خدماتی برای نائب گرداننده-2

3-در خصوص انبارگردانی نشریات در شرایط کرونا نیاز به تامین هزینه تست کرونا،هزینه سفر و جا ومکان نائب 1400/09/18گرداننده و بازوها

پیشنهادات معوقه

1-گزارش کارگاه ها بصورت نشریه تهیه گردد و دراختیار اعضا قرار گیرد (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده کرمانشاه و گلستان).

2-گزارش کارگاه ها در یک کانال قرار گیرد تا بهره بیشتری از موضوعات کارگاه برده شود (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده سمنان).

3-پیشنهاد به نشریات : پیش فروش نشریات برای بالا نرفتن قیمت با سود صد درصد ( پیشنهاد دهنده تهران/ حمایت کننده قم )

4-تغییر نام جلسات اداری به جلسات تبادل نظر و همدلی به دلیل اینکه اعضا تمایل بیشتری برای شرکت در جلسات اداری داشته باشند. (پیشنهاد دهنده تهران / حمایت کننده قم )

5-درخواست تایم مجدد درخصوص ارسال پیشنهادات جدید اساسنامه (پیشنهاد دهنده نائب گرداننده/ حمایت کننده مازندران).

6-کمیته موقت ساختار در خصوص ادامه روند خدمت به دوره بعد موکول شد(پیشنهاد دهنده گلستان /حمایت کننده نائب گرداننده)

7-متن خلاصه شده  قرارداد نشریات خدمات جهانی دراختیار اعضا و گروه ها قرار گیرد. (بدلیل بالا رفتن سطح آگاهی اعضا و گروه ها).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده:قم)

8-مطالب وبسایت بازبینی شود و با توجه به بولتن جدید خدمات جهانی مطالب سایت گذاشته شود. (سنت یک).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده خراسان شمالی ورضوی)

9-نشریه خدماتی راهنمای برنامه ریزی رویدادها به تعداد محدود چاپ و دراختیار اعضا گروه ها قرار گیرد. (بالا بردن آگاهی گروه ها در زمینه همایش و رویدادها).( پیشنهاد دهنده خوزستان/حمایت کننده اصفهان)

10-داشتن تلفن گویا علت ارتباط و پیام رسانی به تازه واردین در هر ساعت از شبانه روز(پیشنهاد دهنده نائب گرداننده/حمایت کننده تهران)

11-تشکیل گروه وات ساپ باحضور کلیه اعضای تشکیل دهنده کمیته خدماتی منطقه (خدمتگزاران ونمایندگان)را کدام یک از خدمتگزاران انجام دهد.

12-چاپ و توزیع نشریه تجربه نیرو وامید وسنتها

13-صحبت در خصوص تایم جلسه و تنظیم دستور کار(پیشنهاد دهنده نایب گرداننده ومنشی ،حمایت کننده اصفهان)

14-پیشنهاد حضوری شدن جلسه منطقه (پیشنهاد دهنده منشی ،حمایت کننده گلستان)

پیشنهادات جدید

1-درخواست میشود وظایف هیات نظارت جزو وظایف مسئولین اداری نباشد و برای ادامه خدمت این هیات در اساسنامه وظایف مشخص شود و فراخوان داده شود .

2-تغییر نام هیات نظارت

بند 1و 2اساسنامه هیات نظارت ادغام گردد

هیات نظارت موظف هستند نشریات  و مطالب تهیه شده توسط کمیته آدرسها، کمیته گردآوری وطراحی نشریات،کمیته خبرنامه وکمیته اطلاع رسانی را با دقت مطالعه کرده و هر موردی را که با سنت ها ،مفاهیم دوازده گانه و بطور کلی با اصول وفرهنگ و مصلحت انجمن نارانان و ناراتین مغایرت دارد، با ذکر دلایل یادداشت کرده ودر پایان مهلت مشخص شده به مسئول کمیته اطلاع دهد.

3-اعضای محترم نارانان که تمایل به گرفتن خدمت در کمیته خدماتی منطقه ایران را دارند، جهت شرکت در انتخابات کمیته خدماتی منطقه یک هفته قبل از جلسه منطقه با منشی تماس بگیرند.(این بند حذف شود.)(پیشنهاد دهنده تیم گردانندگی)

گزارش گرداننده

1-مراجعه به بانک در تاریخ 30/11/1400

2-برگزاری جلسه بازخوانی اساسنامه درتاریخ 5/12/1400

3-برگزاری جلسه اضطراری در تاریخ 19/12/1400

نائب گرداننده

1-مراجعه به بانک به همراه خزانه دار در تاریخ 30/11/1400

2-دریافت وکالت نامه نشریات و خزانه دار در تاریخ 29/12/1400

3-مراجعه به بانک به همراه خزانه دار در تاریخ 14/12/1400

4-مراجعه به بانک برای اضافه کردن کمیته نشریات به حساب نشریات در تاریخ 16/1/1401

5-برگزاری جلسه هماهنگی در تاریخ 16/1/1401غایبن در جلسه کمیته کارگاه

منشی

1-تهیه وارسال صورت جلسه شماره 94

2-مراجعه به  بانک جهت تغییر صاحبان حساب خزانه در تاریخ 30/11/1400

3-برگزاری جلسه پاسخ به سوالات عمومی در تاریخ 01/12/1400

4-تهیه وارسال صورت جلسه بازخوانی اساسنامه در تاریخ 5/12/1400

5-تهیه وارسال صورت جلسه اضطراری منطقه تاریخ 19/12/1400

6-دریافت وارسال اطلاعیه ها وگزارشهای خدمتگزاران منطقه

درخواست : از نمایندگان گرامی که گزارش خود را به شکل عکس میفرستند درخواست میشود در برگه گزارش ،خوانا  ، شفاف و واضح باشد.

فراخوان

فراخوان ها

 1.  مسئول کمیته آدرسها و وب سایت

 2.  مسئول کمیته چاپ و توزیع نشریات

 3.  مسئول کمیته خبرنامه

 4.  ناظر ناراتین

 5.  هیات مدیره (5 عضو اصلی،2 علی البدل، بازرس وعلی البدل بازرس)

 6. منشی

شرایط عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 1.  9سال حضور در جلسات نارانان و5سال خدمت
 2. حداقل تجربه یک دوره خدمت به عنوان خدمتگزار یا مسئول کمیته کمیته های فرعی در ناحیه یا استان
 3. کارکرد و دانش کافی از12قدم،12سنت،12مفهوم، راهنمای خدمات محلی و پایبندی به اصول انجمن نارانان و ناراتین
 4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی
 5. نداشتن خدمت در انجمن های 12قدمی مرتبط به اعتیاد و داشتن راهنمای نارانانی یا ناراتینی
 6. نداشتن خدمت همزمان در کمیته خدماتی منطقه، استان یا ناحیه
 7. داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند
 8. حضور مرتب در کلیه جلسات منطقه و هماهنگی ورود و خروج راس ساعت مقرر .

وظایف عمومی خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه:

 1. انتخاب اعضای کمیته مربوطه، هماهنگی بین اعضای کمیته و مطلع نگه داشتن همه اعضا از فعالیت­های جاری
 2. ارائه گزارش مالی به خزانه­ دار
 3. برگزاری منظم جلسات درون کمیته­ای و اعلام تاریخ آن به نمایندگان و آموزش بازوها
 4. ارائه گزارش کتبی و شفاف از فعالیت­های انجام شده شامل: بیلان مالی، مکاتبات اداری، ارائه هدف و برنامه­ریزی
 5. کلیه اطلاعات و منابع کمیته­ها به عنوان منابعی برای اطلاعات کلی در دفتر مرکزی بایگانی شود و دراختیار منشی برای بایگانی قرار می گیرد
 6. خدمتگزارانی که گزارشات خود را در روز برگزاری جلسه منطقه ارائه می­دهند، یک نسخه از گزارش خود را برای منشی ایمیل کنند تا منشی گزارشات آنها را همراه با صورت جلسه برای نمایندگان ارسال کند
 7. در صورت اتمام خدمت و یا نبود کاندیدا، انجام وظیفه محوله تا یک جلسه منطقه­ی بعد ادامه دارد
 8. ارسال گزارشات فعالیت­ها ده روز قبل از کمیته خدماتی منطقه برای منشی
 9. هر کمیته فرعی و کمیته موقت اساسنامه داخلی داشته و جهت بایگانی به منشی ارائه دهد.
 10.  انجام تعهداتی که طی قرارداد با دفتر خدمات جهانی به عهده خدمتگزار گذاشته می شود.
 11. ایجاد هر نوع کانال، گروه، ایمیل و هر نوع آدرس مجازی برای هر خدمتگزار فقط با خط خدماتی انجام شود ( تشکیل گروه برای کمیته هایی که گوشی تلفن هوشمند ندارند برای کارهای خدماتی می توانند با استفاده از خط شخصی گروه تشکیل دهند ) درصورت اتمام خدمت، انصراف و یا عزل خدمتگزار قبل از تحویل اموال گروه منحل شود.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران

بانک کشاورزی 

شماره حساب 07761982  ،

شماره کارت  مجازی 6037707000394456

شماره شبا lR620160000000001007761928            

به نام­های لیلاعارف، حمیدصالحان و زهره اشفعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟