بایگانی برچسب: انجمن

چشم انداز

چشم انداز ما پیام امید را درسراسر جهان به آنان که تحت تاثیر اعتیاد یکی از بستگان شان قرار گرفته اند می رسانیم . این کار را اینگونه انجام می دهیم : کردن به دیگران تا دریابند که دیگر تنها نیستند . تمرین دوازده قدم نارانان تشویق به رشد از طریق خدمت کردن اطلاع رسانی […]