صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش 82

 به نام خدا

گزارش شماره:82

    تاریخ:16/05/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

          پنجمین جلسه در فضای مجازی

 

جلسه روز پنج­شنبه 16/05/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد

،12سنت،12مفهوم خواند شد.

طبق حضور وغیاب20نماینده حاضر که یک نماینده از روند رای گیری خارج شد

و رای گیری ها بین 19نماینده انجام شد که 3/2آرا مساوی با12 اکثریت ساده 11میباشد.

 

گزارش نمایندگان

اصفهان    

درخواست ها

1-فراخوان خدمتهایی که در حال اتمام هستن داده شود.

2-با توجه به شرایط جهانی که پیش آمده انتخابات مجازی را داشته باشیم

.جهت رعایت اصل چرخشی بودن خدمت و رعایت اساسنامه برای پایان خدمت

واینکه شرایط زمانی ندارد که چه زمانی شرایط به روال قبل برمیگردد.

————————————————————————————————

البرز

درخواست ها

یک جلسه مجازی مدیرعامل با هیئت مدیره قبلی جلسه مجازی برگزارکنند.

بوشهر                  نماینده :شکوفه(موقت)

اطلاعیه

قرارشده کارگاه آموزشی ماهی یکبار در فری کنفرانس انجام بشود این ماه با موضوع سرویس به تازه وارد.

————————————————————————————————

       خوزستان                نماینده:                     علی البدل: ماریا

موفقیتها

1-حمایت از خزانه ی استان توسط اعضا وگروهها ی مجازی

مشکلات

قطع و وصل شدن صدا ومشکلات اینترنتی در جلسات مجازی ساختار وجلسات بهبودی

————————————————————————————————

خراسان جنوبی           نماینده:فاطمه

موفقیتها

1-باز شدن دو جلسه حضوری در شهرستانهای ارسک وسه قلعه

2-برگزاری جلسات مجازی در وات ساپ در روزهای شنبه ،دوشنبه وچهارشنبه

3-تجربه دادن درباره  هر صفحه کتاب تجربه ،نیرو وامید هر روز در همان جلسات مجازی جهت بهره بندی کلیه ی اعضا از این کتاب که در حال حاضر چاپ نمیشود.

مشکلات

1-فقط نماینده استان فعلا گروه مجازی تشکیل داده برای نماینده ها واعضای کمیته خدماتی استان گروه تشکیل داده وبرگزاری تمام جلسات مجازی برعهده نماینده بوده واعضای دیگر همکاری نمیکنند.

پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:جلسه کمیته خدماتی منطقه طبق روال قبل هر سه ماه یکبار برگزارشود

هدف:چون فعلا گروهها جلسات حضوری ندارندوبعضی خدمتگزاران جلسات هیئت همکاری نمیکنند.

———————————————————————————————–

کردستان          نماینده :هما  (موقت)                      علی البدل : شب بو(موقت)

واریزی به خزانه :2000000ریال

موفقیت ها

1-بعد از ماهها تعطیلی به علت شرایط قرمز استان برگزاری جلسه کمیته خدماتی

2-اضافه شدن تنخواه کمیته نشریات استان

3-برگزاری جلسات در فری کنفرانس روز دوشنبه در شهرسقز و روز سه شنبه در شهر سنندج

4-برگزاری جلسات در وات ساپ روزهای یکشنبه وچهارشنبه در شهر سنندج وروز شنبه در شهر سقز

5-برگزاری جلسات ناراتین یکشنبه شب ساعت 9تا 10:30در اسکایپ

مشکلات

1-مطالعه نشدن گزارشات منطقه واستان توسط خدمتگزاران

2-کمبود خدمتگزار یا نبود خدمتگزار در سطح گروهها وساختار خدماتی

3-استفاده شخصی از سبد سنت هفتم ونقدی نشریات توسطخدمتگزارها

4- به دلیل نبود خدمتگزار فقط یک حامی کنار بچه های ناراتین است.

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 12تیرماه 99*

  1. تغییر دستور جلسه(19 موافق)
  2. در جلسه منطقه تا زمانی که تعداد گروهها به حد نصاب نرسیده است در مورد مسایلی که مستقیم رای گروهها را لازم دارد رای گیری نشود.(12موافق،1مخالف،5ممتنع)

در بند دو مصوبات به دلیل اینکه یک استان در دو قسمت رای دادند از تعداد شمارش آرا کم شده است.

  1. خانم نایب گرداننده برای دو دوره برای کمیته کارگاه انتخاب شدند(19موافق)

پیشنهادات تاییدشده جهت بررسی

تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی .(پیشنهاد دهنده تهران )(تایید کننده البرز)

اطلاعیه

برگزاری کارگاه متمرکز در فضای مجازی با موضوع نحوه ی برگزاری جلسات مجازی در تاریخ 4/6/99 از ساعت 18 الی21در نرم افزار فری کنفرانس https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop

اصلاحیه گزارش 72

بند زیر از مصوبات صورت جلسه 72جا افتاده است:

 در زمانی که سوالات استانها به صورت شفاهی درجلسه کمیته خدماتی منطقه پاسخ داده شود در صورت جلسه درج نمیگردد.

——————————————————————————————-

پاسخ به سوالات

استان البرز

هیئت مدیره: 1-آیا از پرونده ای هیئت مدیره قبلی در حال حاضر میشود استفاده کرد؟

2-آیا پرونده قبلی مختومه شده است یا به قوت خود باقی مانده است؟

3-انتقال از هیئت مدیره برای چه وبه چه منظور بایستی گرفته شود؟

#پاسخ: سوالات استان البرز شفاهی در جلسه کمیته خدماتی منطقه طی دو جلسه پاسخ داده شده است

استان اصفهان

 عضو هیئت مدیره قبلی (نماینده منطقه ): 4- در آبان ماه طبق درخواست مدیرعامل ودرخواست نمایندگان استانها قرار براین شد که شما هم انصراف خود را به عنوان اعضای هیئت مدیره قبل بدهید. چرا این کار  را انجام ندادید ؟ پاسخ شما به عنوان یک خدمتگزار که از نزدیک با مشکلات گروهها آشنا بودید چیست؟

#پاسخ:این سوال در جلسه منطقه شفاها پاسخ داده شد.

گرداننده: 5-حذف سوال استان که در این دوره نوشته شده وعینا در دوره قبل هم بود به چه دلیل بود این سوال با کدام بند اساسنامه منطقه مغایرت دارد؟

#پاسخ: این سوال در جلسه منطقه شفاها پاسخ داده شد.

نایب گرداننده: 6-گزارشات منطقه باید به تایید شما هم برسد چرا در ماه گذشته این سوال حذف گردید آیا شما به عنوان خدمتگزار متذکر هستید؟آیا گزارش به تایید شما رسیده است؟

#پاسخ:این سوال در جلسه منطقه شفاها پاسخ داده شد.

منشی : 7-با توجه به اینکه تلفنی مخالفت خود را جهت حذف سوال اعلام کردم این سوال طبق کدام بند اساسنامه حذف گردیده است وکجای این سوال با اصول مغایرت داشت؟

# پاسخ: این سوال در جلسه منطقه شفاها پاسخ داده شد.

استان بوشهر

سوال عمومی

8-خدمتگزاران استان که مدت خدمت آنها به اتمام رسیده ولی سر خدمت خود مانده اند با برگزاری کمیته آیا نیاز به رای اعتماد هست یا به همین منوال ادامه دهند؟

#پاسخ:با توجه به گزارش خدمات جهانی (10آوریل)دوره خدمت :اگر دوره خدمت یکی از خدمتگزاران تمام شود  یا نتواند به خدمت ادامه دهد با توجه به شرایط گروه بایدگزینه های خود را در نظر بگیردناحیه یا منطقه میتواند  تصمیم بگیرد تا رفع بحران صبر کند وپس از شروع جلسه حضوری خدمتگزار انتخاب کند.این تصمیم گیری در هر سطح ساختار توسط اعضاء آن ساختار میتواند گرفته شود.

9-مسئول نشریات استان 6ماه است  که مدت خدمتش به پایان رسیده ولی با شرایط موجود در پست خود باقی مانده در جلسه کمیته که در فضای مجازی (اسکایپ)برگزارشد گزارش را به اطلاع نمایندگان رسانده آیا هنوز مسوول هستن؟یا رای گیری مجدد باید انجام شود؟چون مدت خدمت تمام شده آیا می توانیم نشریات را سفارش بدهم یا تا کمیته بعدی مشخص بشود؟

#پاسخ: با توجه به گزارش خدمات جهانی (10آوریل)دوره خدمت :اگر دوره خدمت یکی از خدمتگزاران تمام شود  یا نتواند به خدمت ادامه دهد با توجه به شرایط گروه بایدگزینه های خود را در نظر بگیردناحیه یا منطقه میتواند  تصمیم بگیرد تا رفع بحران صبر کند وپس از شروع جلسه حضوری خدمتگزار انتخاب کند.این تصمیم گیری در هر سطح ساختار توسط اعضاء آن ساختار میتواند گرفته شود.

10-نماینده های گروههای استان ما چون خدمتهاشون تمام شده بلاتکلیف هستند که چه کار کنند گروهی هم نیست که رای مجدد بگیرن بنا براین الان تکلیف خدمت تمام شده ها چیست؟

#پاسخ : در صفحه اول سایت خدمات جهانی به گروه ها سفارش شده به هر طریقی که میتوانند جلسات خود را برگزار کنند اگر شرایط حضوری هست با رعایت موارد لازم ویا تصمیم بر برگزاری جلسات غیر حضوری در این موضوع مسئولیت پذیری خدمتگزارهای صادق ما میتواند کمک کند تا اعضا دوباره کنار هم قرار بگیرند بعد از گذشت چند ماه از این موضوع واینکه هیچ چیز مشخص نیست بهتر است اعضا دوباره به طریقی دور هم جمع شوند ودر مورد گروه خود تصمیم بگیرند وگروه خود را حفظ کنیم ما در قبال آینده انجمن مسئولیم طبق مفهوم هفت .پس از تشکیل گروه بصورت مجازی یا حضوری گروه در مورد خدمتگزاران خود تصمیم بگیرد.

استان خراسان جنوبی

خزانه دار11-من به عنوان نماینده استان الان نیاز به تنخواه دارم برای برگزاری جلسات مجازی در اسکایپ با کمیته خدماتی منطقه وجلسات مجازی در خود استان در سه روز آیا میتوانیم طبق رای قبلی تنخواه را از خزانه دار بگیرم؟

#پاسخ:طبق اساسنامه استان مثل سنوات گذشته عمل کنید خدمات به قوت خودش باقیست وخدمتگزارها مسئولیتهای خودشان را می باید انجام دهند.

سوال عمومی

12-اکنون که جلسات حضوری نیست آیا خدمتگزار  کمیته خدماتی استان  به صرف اینکه نمیتوانیم در جلسه مجازی شرکت کنم خدمتش را رها کند و هیچ فعالیتی نداشته باشد؟در صورتیکه الان به عنوان نماینده ایشان تقاضای برگزاری جلسه کردم؟

#پاسخ:در جلسه استان در این مورد صحبت ومشورت بشود وتصمیم گیری کنید.

استان کردستان

کمیته چاپ وتوزیع نشریات13- چاپ نشریات به چه زمانی موکول شده است آیا نشریات جدید برای چاپ در دست اقدام است یا خیر؟

#پاسخ: کتاب مشارکت بهبودی ترجمه شده ودر حال ویراستاری میباشد به محض آماده شدن برای چاپ ارسال میگردد  و همچنین کتابچه آبی برای چاپ آماده میباشد.

14-کتاب پدر بزرگها ومادر بزرگها ،بیماری خانوادگی نسلها، نشریه ما اینجا بوده ایم ،نشریه اصول سنتها،اینها نشریه هایی بود که در دست چاپ بودند وبرای ترجمه وچاپ به تعداد زیاد ،هزینه ها این مد نظر بود وقرار بود از خزانه کل کمک گرفته شود وبه چاپ برسد آیا در دستور کار کمیته قرار گرفته است؟

#پاسخ:نشریات نام برده نشریاتی بودن که پیش نویس هستند نظرات منطقه ایران جمع آوری شده وبه خدمات جهانی ارسال گردیده است وهنوز اطلاعات جدیدی را دریافت نکردیم در مورد قسمت دوم سوال هم منطقه هنوز هیچ گونه تصمیم گیری در مورد هزینه های این نشریات نگرفته است به دلیل ذکر شده در قسمت اول سوال

15-کتاب اصول سنت که لازمه اعضا می باشد وفعلا هیچ نشریه ای برای کار کرد سنتها در دسترس نیست آیا چاپ این کتاب در دست اقدام است یا خیر؟

#پاسخ: هنوز کتاب سنت نارانان به دست ما نرسیده است.

کمیته موقت مجمع 16-با توجه به گزارش کمیته موقت برگزاری مجمع منطقه ایران آیا50هزارتومان به گروهها باز گرداننده خواهد شد یا خیر؟

#پاسخ:کمیته موقت مجمع حق هیچ گونه تصمیم گیری برای استرداد وجوهات واریزی را ندارد این موضوع در حیطه اختیارات کل نمایندگان استانهاست که در موقع مقنضی وبارای اکثریت پس از بحث وگفتگو تصمیم خواهند گرفت.

 نماینده منطقه 17-سوالها و پیشنهادات کنفرانس که برای موضوع  مجمع بود آیا مورد بررسی قرار گرفته است؟

#پاسخ: پیشنهادات کنفرانس که در گروهها(نواحی واستان) بررسی وارسال شده است نزد ما به امانت باقی مانده منتظر اطلاعیه کنفرانس خدمات جهانی هستیم که پس از اعلام در صورت داشتن شرایط برگزاری مجمع در انجا بررسی نهایی صورت خواهد گرفت در غیر این صورت توسط هیات نظارت بررسی نهایی انجام خواهدگرفت.

توجه : با توجه به مصوبه صورت جلسه 72سوالاتی که به صورت شفاهی پاسخ داده شده باشد در صورت جلسه درج نمیگردد (رعایت مفهوم 11)

*توجه تعدادی از سوالات استانها در جلسه شبیه به هم بوده است وبه دلیل جلوگیری از دوباره کاری از صورت جلسه حذف شده است.*

جلسه بعدی کمیته خدماتی منطقه در تاریخ 20/6/99   روز پنج شنبه ساعت 15الی 18در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

شماره حساب خزانه کمیته خدماتی منطقه ایران بانک کشاورزی به شماره 888409750 

به نام­های حسین احمدی زاده، معصومه ح کسایی و زهره اشفعی

 

 (اطلاعات خدمتگزاران)

خدمتگزار جلسه منطقه

16/05/99

شماره خدماتی
گرداننده 15-18 09196217736
نایب گرداننده 15-18 09196217739
مدیر عامل 15-18 09129353662
منشی 15-18 09196217734
نماینده 15-18 09196217738
علی البدل نماینده 15-18 09925636747
خزانه دار 15-18 09197319605
کمیته آدرس ووبسایت 15-18 09196217741
کمیته اطلاع رسانی 15-18 09128129019
کمیته گردآوری وطراحی نشریات
کمیته تدارکات 15-18 09140121243
کمیته ترجمه موقت 15-18 09198987545
کمیته خبرنامه 09197650574
کمیته کارگاه
کمیته ناراتین 15-18 09915385447
کمیته چاپ وتوزیع نشریات     16:04-18 09196217735
کمیته موقت مجمع غ  

اطلاعات نمایندگان 16/05/99

اسـتان نماینده علی البدل شماره خدماتی
      ورود-خروج       ورود-خروج  
آذربایجان شرقی غ   09149145233

 

آذربایجان غربی 16:42-18          – 09143880129
اردبیل             غ            غ 09144541123

09371396989

اصفهان 15-18 15-18 09162926131

09139728507

البرز 15-18           15-18 09307990367

09382993795

بوشهر 15-18             – 09177761302
تهران 15-18 15-18 09194175358

09106688737

چهارمحال بختیاری غ                 – 09137713914
خراسان شمالی ورضوی غ 15-18 09153011049

09339445158

خراسان جنوبی 15-18 09151636371
خوزستان 15-18 09302802128

09017760757

زنجان 16:23-18           15-18 09199971688

09197494741

سمنان 15-18 غ 09192328257

09195446447

سیستان وبلوچستان              15-18 غ 09157221952

09151901385

قزوین 15-18             – 09379433915
قم          15-18      – 09369124185
کرمان 15-18 15-18 09120340910

09907314036

کرمانشاه          15-18             – 09186834350
کیش          15-18              – 09169333799
کردستان 15-18               15-18 09186567858

09181701031

گلستان 15-18 15-18 09111805241

09112702957

گیلان 15-17:49         غ 09038969108

09019110499

لرستان غ         – 09160181296
مرکزی 15-18 15-18 09012512932

09302913053

مازندران 15-18 09118218865
همدان غ               غ 09358551581

09378007208

یزد غ           – 09331637298

باتشکر منشی کمیته خدماتی منطقه :زهره.(الف)

ساعت پاسخگویی:8:30تا12(به جز روزهای تعطیل)           شماره تماس:09196217734

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟