صورت جلسه کمیته خدماتی منطقه ایران گزارش83

 به نام خدا

گزارش شماره:83

    تاریخ:20/06/99

گزارش کمیته خدماتی نارانان و ناراتین منطقه ایران

          پنجمین جلسه در فضای مجازی

 

جلسه روز پنج­شنبه 20/06/99 ساعت15 با خواندن دعای آرامش آغازشد

،12سنت،12مفهوم خواند شد.

طبق حضور وغیاب17نماینده حاضر که یک نماینده از روند رای گیری خارج شد

و رای گیری ها بین 18نماینده انجام شد

که 3/2آرا مساوی با11 اکثریت ساده 9 میباشد.

 

گزارش نمایندگان

 

البرز نماینده :سمیه علی البدل :حمید)موقت(
درخواست ها
1 – مدیرعامل وتیم گردانندگی:لطفا مسایلی که خود اصول نارانان است وارد پروسه رای گیری نشود تا وقت هدر نرود.
بوشهر نماینده :شکوفه)موقت(
درخواست ها
1 -درخواست داریم که برای هر موضوعی در خصوص کارهای منطقه و

خدمتگزاران ودرخواست های آنها قبل از اینکه به
نماینده ها انتقال داده شود در جلسات کمیته منطقه در موردشان صحبت وشفاف سازی شود تا نمایندها بهتر بتوانند به
گروهها انتقال بدهند وپاسخگو باشند.
موفقیت ها
1 -کمیته استان بوشهر هر دوماه یک بار در فضای مجازی )اسکایپ(برگزار میشود.
2 -برگزاری کارگاه بصورت ماهیانه درفضای مجازی )فری کنفرانس(
3 -کارگاه آموزشی در تاریخ 22 / 5 / 99

با موضوع چگونه در فضای مجازی به تازه وارد سرویس دهیم با تعداد 116 نفر
برگزار گردید.
———————————————————————————————–
تهران نماینده : مریم علی البدل :آذر
درخواست ها:
1 -منشی: فراخوان خدماتی درگزارش منطقه درج گردد.

این جزو بندهای اساسنامه وشرح وظایف منشی است که ندیده
گرفته شده است.

2 -کمیته کارگاه:از اعضای داخل ایران برای گردانندگی کارگاه کمک گرفته شود.

چون بیشتر به شرایط داخل ایران واقف
خواهند بود.
3 -کمیته نشریات:اپیکلیشن یا سایتی طراحی گردد با عنوان فروشگاه اینترنتی ،جهت فروش نشریات به اعضاء)شبیه
کتاب فروشی مجازی

(به صورتی که هم کتاب صوتی وهم برگی والکترونیکی قابل عرضه باشد.توجه داشته باشید که در
این حالت هر فرد میتواند برای خود نشریه خریداری کند وقابل کپی کردن وانتقال دادن نمی باشد.

4 -کمیته آدرسها:ثبت شماره تماس کمیته ناراتین ناحیه غرب وحامی دختران ناحیه غرب از جدول آدرسهای منطقه
توسط مسئول آدرسهای منطقه حذف شده است وتا کنون به نتیجه ای نرسیده ایم ،لطفا پیگیری شود.

5 -کمیته اطلاع رسانی:در رابطه با میزگرد های اطلاع رسانی لزومی ندارد که به نام افراد وگفته هایشان اشاره گردد.)لطفا
جمع آوری نشستها اعلام گردد(
6 – کمیته اطلاع رسان:لطفا در گزارش خود دستاوردها را اعلام کنند.

اطلاعیه
1 -ناحیه غرب استان تهران کارگاهی با موضوع نحوه خدمت خدمتگزاران

در فضای مجازی در تاریخ 09 / 07 / 99 از ساعت
15 الی 18 برگزار میکند.
2 -جلسات استان تهران در فضای مجازی برگزار می گردد.
———————————————————————————————–
خوزستان نماینده: علی البدل: ماریا
واریزی به خزانه: 6000000 ریال
موفقیتها
1 -برگزاری کارگاه در فضای مجازی با حضور سخنرانان از شهرهای دیگر
2 -استارت یک جلسه دیگر در وات ساپ بصورت مجازی روزهای شنبه
درخواست ها
نماینده : درصورت امکان گزارش کارگاههای مفیدی گه به زبان انگلیسی در فضای مجازی برگزار میشود ترجمه شود
ودر اختیار اعضای نارانان در ایران قرار بگیرد تا از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم.
———————————————————————————————–

خراسان جنوبی نماینده:فاطمه
موفقیتها
1 -برگزاری جلسات مجازی در وات ساپ مانند قبل در روزهای شنبه،دوشنبه وچهارشنبه
هر روز صفحه ی روز کتاب تجربه نیرو امید مانندقبل به دلیل اینکه چاپ نمیشود در گروه مجازی باز شده واعضا درباره
ی موضوع آن روز مشارکت میکنند.
مشکلات
برگزار نشدن جلسه کمیته خدماتی استان از زمان بسته شدن جلسات
پیشنهادات به منطقه

پیشنهاد:جلسات کارگاهی منطقه در اسکایپ یا زوم یا نرم افزاری که قابل دسترسی است برگزار شود بجای فری
کنفرانس
هدف:دسترسی برای بعضی اعضاءامکان پذیر نیست
پیشنهاد: جلسه کمیته خدماتی منطقه طبق روال قبل هرسه ماه یک بار برگزارشود.
هدف:چون جلسات بسته است وگزارشی برای منطقه نداریم.
———————————————————————————————–
کرمان نماینده :نسترن علی البدل : سکینه
موفقیت ها
1 -برگزاری کمیته خدماتی استان هرماه 6 جلسه
2 -برگزاری کارگاه هرماه
3 -برگزاری 12 جلسه دراستان 3جلسه حضوری 9 جلسه مجازی
4 -ملحق شدن شهرستان کهنوج به استان کرمان
مشکلات
استان ما به دلیل عدم حمایت مسئول کمیته ناراتین برای استارت وحمایت جهت حامی جلسه ناراتین پسران منجر به
اتفاقات ناگوار وبسته شدن جلسات ناراتین پسران شد.
پیشنهادات به منطقه
پیشنهاد:برای دادن گزارش نمایندگان در دستور کار تایمی را در نظر بگیرید.
هدف: شنیده شدن صدای همه وبیان مشکلات همه استان ها

 

*مصوبات و وجدان گروه کمیته خدماتی منطقه ایران 20 شهریورماه 99 *

-تایید دستور جلسه ) 16 موافق(
2 -موضوع کارگاه متمرکز کمیته خدماتی منطقه کارکرد کتاب خدمات محلی )بخش امور مالی() 12 موافق(
3 -جهت تعیین روز کارگاه متمرکز به تیم گردانندگی تفیض اختیار داده شد) 17 موافق(
4 – الویت بندی نام انجمن به ترتیب 1 -انجمن خانواده نارانان وناراتین 2 -انجمن خانواده معتادان)نارانان وناراتین( 3 –
انجمن خانواده معتادان گمنام ) 13 موافق، 2 مخالف، 1 ممتنع(
5 -بررسی بندهای اساسنامه کمیته آدرسها) 11 موافق، 4 مخالف(
6 – بند جدید به وظایف کمیته آدسها اضافه شد .پاسخ دهی به تماس اعضاءوارائه آدرس وراهنمایی اعضاء جهت ارتباط با
کمیته آدرسه ی استان خود برای دریافت آدرسها از طریق خط خدماتی کمیته آدرسها ) 11 موافق، 2 مخالف، 3 ممتنع(

 

– پنج دقیقه به تایم جلسه اضافه شد) 12 موافق، 4 مخالف(
8 -بند جدید به وظایف کمیته آدرسها اضافه شد .

دریافت اطلاعیه ها و فراخوان ها از خدمتگزاران کمیته خدماتی منطقه
ایران بعد از تایید تیم گردانندگی جهت درج در سایت) 11 موافق، 1 ممتنع(
توجه
* درخواست خدمتگزاران در مورد اضافه شدن تن خواه کمیته اطلاع رسانی و الویت بندی خرید گوشی
خدماتی برای خدمتگزاران مورد بررسی قرار گرفت وتایید نشدن .
*در بعضی از رای گیرها تعدادی از نمایندگان شرکت نکردند.
معوقه ها
تصمیم گیری در موردبرگزاری مجمع ومسایل مالی مجمع
تشکیل کمیته موقت ثبت ومنحل شدن هیئت مدیره فعلی به زمانی که گروهها به حد نصاب لازم رسیدند
اطلاعیه ها
1 -نمایندگان جهت ارائه پیشنهادات استان خود به منطقه،طبق اساسنامه عمل کنند.

از جلسه آینده پیشنهادات تا قبل از
تایید شدن در صورت جلسه ذکر نمیگردد.
2 -لازم به ذکر است که پیشنهادات،ایده ها،درخواست ها وتذکرات به خدمتگزاران اعلام می گردد،

ودر صورت جلسه ذکر
نمیگردد.
3 -در شرایط کنونی که جلسات در فضای مجازی برگزار میشود)

کمیته خدماتی منطقه( پیشنهادات استان خود را ده روز
قبل از جلسه منطقه برای منشی ارسال نمایید)

فایل ورد وپی دی اف( تا به همراه گزارشات خدمتگزاران ارسال شود.
4 -برگزاری کارگاه متمرکز در فضای مجازی با موضوع کارکرد کتاب خدمات محلی )بخش امور مالی( در تاریخ 10 / 7 / 99 از
ساعت 18 الی 21 در نرم افزارفری کنفرانس
https://join.freeconferencecall.com/irannaranonworkshop
—————————————————————————————–

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بله
1
آیا به کمک نیاز دارید؟
Scan the code
سلام
آیا به کمک نیاز دارید؟